www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Fraudebestrijding Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.08.2015

Het FAVV staat in voor de preventie, opsporing en repressie van fraude, de bestrijding van bepaalde illegale praktijken met economisch belang en van het gebruik van sommige verboden stoffen. Om efficiënt te zijn is de bestrijding van fraude in de voedselketen gebaseerd op van een beleid dat voorziet in specifieke acties en het sensibiliseren van de medewerkers.

De Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV is belast met de preventie, de opsporing en de repressie van fraude en het gebruik van verboden stoffen (hormonen, enz.). Omwille van de complexiteit (geografisch, technisch,…) en/of het georganiseerd karakter van deze inbreuken worden dossiers die een gespecialiseerde, gecoördineerde en/of multidisciplinaire aanpak vergen (samenwerking met de parketten, federale of lokale politie) aan de NOE toevertrouwd.

In het kader van de fraudebestrijding in de voedselketen neemt de NOE deel aan de volgende werkgroepen.


Multidisciplinaire HormonenCel (MHC)

De MHC wordt voorgezeten door de Federale Politie en is belast met de coördinatie tussen de verschillende inspectie- en politiediensten. Zij heeft een signaal-, advies- en informatiefunctie voor de bijstandsmagistraat, de politieke verantwoordelijken, de bestaande overlegstructuren en de betrokken administraties. Zij voert tevens onderzoeken uit op vraag van de politiediensten, de gerechtelijke overheden en de bijstandsmagistraat. De MHC is bijgevolg een operationele cel.


Interdepartementale Commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding in de economische sectoren (ICCF)

De commissie staat in voor het efficiënte beheer van de informatie-uitwisseling tussen de betrokken departementen, de uitwerking van voorstellen waarbij gezamenlijke strategieën voor fraudebestrijding worden vastgelegd en het collectieve overleg over fraudemechanismen.

Het FAVV neemt deel aan het project voor de monitoring van het informatienetwerk voor fraudebestrijding dat de ICCF in 2009 heeft opgezet.


Interdepartementale Coördinatiecel voor de controle van de voedselveiligheid (ICVV)

Deze cel is belast met het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende diensten die betrokken zijn bij de strategie en de controles inzake de veiligheid van de voedselketen en de farmaceutische regelgeving en het nemen van alle nuttige initiatieven om de coördinatie van de opsporingen van de inspectie- en politiediensten te verzekeren.

In 2014 werd, op vraag van het FAVV, door het ICVV aandacht besteed aan:

 • het ontwerp van de “Lex Alimentaria” die beoogt verschillende basiswetten waarvoor het FAVV bevoegd is, samen te brengen in één wet en waarin diverse bepalingen van controle zullen worden opgenomen;
 • de uitvoering van artikel 36 van de wet van 14/8/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en meer bepaald wat de doping bij paarden betreft;
 • de aanpassing van het koninklijk besluit van 23/5/2000 inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren;
 • de opvolging van de dopingproblematiek en daaraan gekoppeld de bestemming van duiven (al dan niet voedselproducerend).


Multidisciplinaire fraudebestrijdingscel voor de veiligheid van de voedselketen (MFVV)

De NOE neemt het voorzitterschap waar van de MFVV die moet bijdragen tot het vastleggen van terreinacties tegen personen en organisaties die betrokken zijn bij fraude in de voedselketen, tot de coördinatie van de inspanningen van de betrokken diensten (inzameling, verwerken, uitwisselen en verspreiden van informatie) en de evaluatie van de uitgevoerde acties.

Er werden op initiatief van de MFVV 5 gecoördineerde acties uitgevoerd met andere overheidsdiensten: FOD Economie, Financiën, Sociale Zaken en SIOD. De controles waren vooral gericht op de namaak van voedingsmiddelen (actie OPSON IV), de invoer van diepgevroren garnalen, de bepaling van vissoorten en de slachtgewichten.


Food Fraud Workgroup

De Food Fraud Workgroup georganiseerd door DG Santé van de Europese Commissie. Deze werkgroep wordt opgericht met per lidstaat een centraal aanspreekpunt aangaande voedselfraude op te richten. In samenspraak met de FOD Economie is de NOE het centraal aanspreekpunt van de Food Fraud Workgroup op Europees niveau. In het kader van deze werkgroep werden er in 2014 diverse fraude informatie en meldingen aan andere lidstaten overgemaakt en indien nodig samengewerkt.


Working Group of Enforcement Officers (WGEO)

De NOE werkt samen met een aantal internationale instanties. De veterinaire groep van de WGEO, bekend als de Small Bull Group, komt 2 maal per jaar samen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van Engeland, Noord-Ierland, Ierland, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en Frankrijk.

Meerdere problemen werden behandeld in de vergaderingen die in 2014 georganiseerd werden:
 • illegale slachtingen bij runderen, schapen, geiten en paarden,
 • het aantreffen van met hormonen behandelde runderen,
 • de Ayurvedische voedingsupplementen en hun gevaren,
 • paardenvleesfraude.


De NOE registreerde in 2014, 650 administratieve inbeslagnames (701 in 2011, 650 in 2012 en 662 in 2013). Deze gaven aanleiding tot: :
 • het openen van fraudeonderzoeken (404),
 • het deelnemen aan wegcontroles (47),
 • het uitvoeren van bemonsteringen in landbouwbedrijven (66) of slachthuizen ( jaarlijkse missie waarbij 452 monsters werden genomen),
 • het opzetten van bijzondere acties (34),
 • het doorsturen van informatie naar andere, zowel interne als externe, diensten (76),
 • het klasseren met het oog op een latere afhandeling (22).

In 62 % van de gevallen werd overgegaan tot het openen van een fraudedossier. Bij het opmaken van dit activiteitenverslag waren 342 van de in 2014 geopende dossiers afgesloten.

Er werden door NOE 225 overtredingen vastgesteld (240 in 2011, 221 in 2012 en 225 in 2013) die in 14 waarschuwingen en 138 PV’s werden opgenomen.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren