www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Wetenschappelijk Comité Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.02.2016

Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit een twintigtal wetenschappers die gespecialiseerd zijn in risicobeoordeling met betrekking tot de voedselketen. Het brengt onafhankelijk advies uit op vraag van de Gedelegeerd bestuurder of de Minister of op eigen initiatief.

Het Wetenschappelijk Comité werd in 2014 geconfronteerd met het onverwachte overlijden van zijn voorzitter Prof. Em. Dr. Apr. C. Van Peteghem. Hij werd opgevolgd door Prof. Dr. E. Thiry. Dr. L. Herman werd verkozen tot ondervoorzitster. In afwachting van haar definitieve benoeming werd Prof. Dr. Apr. S. De Saeger opgenomen als extern expert van het Wetenschappelijk Comité.

In 2014 heeft het Wetenschappelijk Comité 22 adviezen en 1 amendement uitgebracht (waarvan 3 sneladviezen). Eén advies (advies 14-2014 over de voedselveiligheid van insecten) werd samen met de Hoge Gezondheidsraad gepubliceerd.

In 2014 schonk het Wetenschappelijk Comité bijzondere aandacht aan:
  • de lijst van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) te onderzoeken in diervoeders en de te gebruiken actielimiet (advies 01-2014),
  • de risicobeoordeling bij migratie uit materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (advies 03-2014),
  • de voedselveiligheid van de korte keten (advies 05-2014),
  • de risico’s op introductie van Afrikaanse varkenspest in België (sneladvies 08-2014),
  • de voedselveiligheid van insecten bestemd voor humane consumptie (advies 14-2014),
  • de blootstelling aan acrylamide van de Belgische bevolking (advies18-2014),
  • de risico’s op introductie van Blauwtong virus serotype 4 in België (sneladvies 19-2014),
  • het opstellen van een wetenschappelijke benadering voor terugroeping (recall) van levensmiddelen verontreinigd met nitraten, lood, cadmium, kwik, methylkwik, arseen en/of anorganisch arseen (advies 22-2014),
  • de aanwezigheid van residuen van prednisolone van endogene oorsprong in urine van varkens (amendement aan advies 07-2013).

Daarnaast werden ook adviezen uitgebracht over ontwerpen van koninklijk besluit, over autocontrolegidsen en over het analyseprogramma van het FAVV (adviezen 10-2014, 11-2014, 12-2014 en 13-2014).Verbetering van de veiligheid van de voedselketen door risicopreventie

Op 28 november 2014 heeft het Wetenschappelijk Comité zijn tiende symposium georganiseerd. Het thema van dit symposium was het verbeteren van de veiligheid van de voedselketen door risicopreventie binnen de plantaardige en dierlijke productie.

Dit symposium heeft ongeveer 180 deelnemers samengebracht. Uniek aan het concept van het symposium was dat de nadruk gelegd werd op de verbanden die bestaan tussen risicopreventie op het niveau van de plantaardige en dierlijke productie enerzijds en voedselveiligheid anderzijds. De reden voor het groeiend belang van preventie in het kader van duurzame ontwikkeling kwam ook aan bod.

Het behoud van de gezondheid van dieren en planten in intensieve productiesystemen is gebaseerd op het begrip en de evaluatie van de complexe interactie van de risico's op verschillende tijd- en ruimteschalen. Dit impliceert de integratie van tal van factoren, zoals meteorologische gegevens, kenmerken van populaties, microbiologische kenmerken, epidemiologische gegevens, ... Het beheer van deze risico's op het niveau van een sector of op nationaal niveau vereist regelgeving en maatregelen om het opkomen van nieuwe pathogene agentia en de insleep van quarantaineorganismen te voorkomen, en ook de uitwerking van bestrijdingssprogramma's.

De inspanningen met het oog op de verbetering van de risicopreventie in de plantengezondheid en de controle van plantenziekten hebben geleid tot het concept van de geïntegreerde bestrijding van schadelijke organismen/ziektes met inbegrip van landbouwpraktijken, biologische controlestrategieën, het gebruik van agrochemische producten, enz.

In de dierlijke productie wordt de terminologie van een geïntegreerde controle van schadelijke organismen niet als dusdanig gebruikt, zelfs indien de onderliggende concepten (ziektepreventie via beheersingsstrategieën, bioveiligheidsmaatregelen en vaccinatiestrategieën en/of geneesmiddelen) als ook de onderliggende bedreigingen (selectie van toegenomen antimicrobiële resistentie) sterk vergelijkbaar zijn. Er worden ook meer en meer inspanningen geleverd in de primaire dierlijke productie naar een preventief beheer van de risico's gebaseerd op beslissingsondersteunende systemen.

Bij wijze van afsluiting van het symposium werd een debat gehouden met betrekking tot risicopreventie binnen de voedselketen met vertegenwoordigers van de sector, van de consumenten en van andere beslissingsorganen.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren