www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Beantwoorden aan organisatorische noden Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2015

Kwaliteit, veiligheid, milieu en interne controle

In 2014 heeft het FAVV, in lijn met de vorige jaren, zijn geïntegreerd systeem voor het beheer van kwaliteit, veiligheid en milieu dat ook dienst doet als werkbasis voor de dagelijke implementatie van de interne controle onderhouden en verder uitgewerkt.

Het doeltreffend functioneren van dit systeem gedurende het voorbije jaar heeft ervoor gezorgd dat we na afloop van de externe audits alle certificaten met betrekking tot de normen ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025, ISO 17043, ISO 14001 en met betrekking tot de EMAS-verordening hebben kunnen behouden. Bovendien hebben we het toepassingsgebied van de ISO 9001 kunnen uitbreiden naar de administratieve processen in de PCE's en dat van de EMAS naar het laboratorium van Wandre.

In 2014 werd aan de hand van meerdere multidisciplinaire projecten bijzondere nadruk gelegd op:

 • de ontwikkeling van het procesbeheer dankzij de revisie van de cartografie van de processen en dankzij een doorgedreven analyse van twee pilootprocessen, met het oog op hun beschrijving en hun optimalisering, namelijk de ontvangstprocedure bij aanwerving van nieuwe medewerkers en de procedure klachtenbehandeling,
 • het actualiseren van de waarden van het agentschap en de versterking van de maatregelen die de integriteit garanderen,
 • de informatisering van bepaalde ondersteunende processen in de domeinen van het beheer van documenten, aankopen en van stocks,
 • de praktische modaliteiten voor het beheer en de archivering van documenten onder elektronische en papieren vorm,
 • doelstellingen voor het verhogen van de productiviteit en het optimaliseren van informaticatoepassingen die operationele controleprocessen ondersteunen,
 • het ter beschikking stellen aan de consumenten van de resultaten van de uitgevoerde controles binnen de voedselketen,
 • een risicoanalyse over het welzijn van de werknemers die, in samenwerking met de Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk, werd uitgevoerd bij het middle management en de controleurs/inspecteurs.

De uitvoering van deze transversale projecten heeft dankzij zijn weerslag op korte en middellange termijn, ook bijgedragen tot de vooruitgang van de interne controle bij het FAVV. Overigens maakte de maturiteitsmeting van de interne controle, in 2013 uitgevoerd aan de hand van een enquête bij het gehele middle management, het voorwerp uit van een gedetailleerde analyse.


Interne audit en audit door nationale instanties

Vanuit een methodische benadering evalueert de interne audit de werking van het FAVV op onafhankelijke wijze en biedt het management een garantie met betrekking tot de efficiënte beheersing van haar activiteiten. Een andere belangrijke doelstelling bestaat erin, zowel op organisatorisch als op technisch vlak, verbetermogelijkheden aan te reiken.

De uitvoering van interne audits is een eis van zowel de Europese Unie (verordening (EG) nr. 882/2004) als de nationale overheid (koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht). Dit is ook een strikt noodzakelijke stap voor de validatie (certificering of accreditatie) van de bij het FAVV ingestelde kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025).

De interne audits worden opgenomen in een meerjaren auditprogramma dat gebaseerd is op een risicoanalyse die berust op 2 pijlers:
 • een audituniversum van de processen actief in het FAVV (47 items),
 • een sectorieel audituniversum op basis van de Verordening 882/2004 en het businessplan van het FAVV (40 items).

Uit de multi-jarenplanning 2014-2016 werd het auditprogramma voor 2014 gedistilleerd dat tevens rekening houdt met:
 • het audituniversum zoals bepaald in de Europese regelgeving,
 • de uitvoering van twee centrale opvolgingsaudits,
 • second party audits bij organisaties: taken en bevoegdheden die vallen onder de bevoegdheid van het FAVV worden aan hen toegewezen.

In 2014 werden in totaal 42 interne audits uitgevoerd. De resultaten van de audits zijn beschikbaar op onze website.


Auditcomité

Het Auditcomité van het FAVV heeft als opdracht toe te zien op de werking van de interne auditactiviteiten. Het Auditcomité bestaat uit 5 leden waarvan 4 externe (2 vertegenwoordigers van het Raadgevend Comité, 1 vertegenwoordiger van de voogdijminister en 1 consultant gespecialiseerd in audit en kwaliteitssystemen die dit comité voorzit, en een vertegenwoordiger van het Directiecomité van het FAVV).

Het jaarprogramma en de jaarverslagen van de audits worden zowel aan het Auditcomité als aan het management voorgelegd.

Sinds 2010 houdt een gemeenschappelijk Federaal Auditcomité (ACFO) voor alle federale diensten ook toezicht op de activiteiten van de interne audit. Het gaat om een onafhankelijk raadgevend orgaan in dienst van de federale regering dat bijdraagt tot het goed beheer van de federale overheidsdiensten en erop toeziet dat de federale overheidsdiensten het geld van de bijdrageplichtigen goed besteden.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren