www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Inleiding van de Gedelegeerd bestuurder Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2015

Beste Lezer,

Voor u ligt het activiteitenverslag van het FAVV voor het jaar 2014, in de vorm van volwaardige webpagina’s. Enkel de samenvatting “Feiten en cijfers” bestaat nog onder papieren vorm. We doen dit bewust uit respect voor duurzaamheid en om meer transparantie te bieden. Zo zullen wij in de toekomst meer dan één maal per jaar over onze activiteiten kunnen rapporteren, op termijn overzichtelijke meerjarenoverzichten maken en ook de mogelijkheid hebben over andere onderwerpen (zoals de ombudsdienst of de administratieve boetes) meer in detail te rapporteren.


2014 is op verschillende vlakken een overgangsjaar geweest.


Het was een verkiezingsjaar met een nieuwe regering die een aantal maatregelen in petto had met een belangrijke impact op de werking van het agentschap en waarvan de eerste effecten in 2014 al voelbaar waren. De nieuwe regering startte met zowel nieuwe krijtlijnen als besparingen. De grote beleidslijnen van het FAVV werden bevestigd: het streven naar een hoog niveau van voedselveiligheid, het beleid inzake de controles, het streven naar administratieve vereenvoudiging en de ondersteuning van kleinere bedrijven. Daarnaast werden een aantal nieuwe accenten toegevoegd: nadruk op resultaatsverbintenissen voor de bedrijven, verder gaan in de ondersteuning van kleinere bedrijven, het inzetten op de export, het uitbreiden van de begeleiding van de bedrijven en het aanbod aan informatie en de strijd tegen voedselfraude en voedselverspilling.

Vanaf 1 juli 2014 werd ook de bevoegdheid over dierenwelzijn overgedragen aan de gewesten. Om dit in optimale omstandigheden te laten verlopen werd met de gewesten in een overgangsperiode een protocol afgesloten waarbij het FAVV nog een aantal taken op zich nam.


2014 was ook het laatste jaar van het lopende businessplan. Het management van het FAVV heeft dan ook in samenwerking met alle betrokken partijen (het personeel, de consumentenorganisaties en de verschillende sectoren) een nieuw plan voor de periode 2015 – 2017 uitgewerkt, dat ondertussen goedgekeurd is en op de website van het Agentschap kan geconsulteerd worden. Het bevat de missie, de visie en de waarden van het Agentschap die samen de strategische doelstellingen op langere termijn bepalen en vertaald worden in operationele doelstellingen op middellange termijn en acties op korte termijn. Er zijn heel wat nieuwe elementen in het businessplan maar ik zou nu de nadruk willen leggen op de concrete invulling van de waarden van het FAVV: professionalisme, integriteit, respect, billijkheid, openheid en vertrouwen. Deze moeten er mee garant voor staan dat het FAVV zowel door de maatschappij als de gecontroleerden erkend en gerespecteerd wordt.


Ondanks de bijzonder zware budgettaire inspanningen die gevraagd worden heeft het Agentschap zich geëngageerd om zijn controleactiviteiten zo veel mogelijk op niveau te houden.


Ook voor 2014 mogen we weer met tevredenheid naar de inspanningen van het FAVV kijken. Ondanks de opgelegde besparingen, kon het FAVV zoals de voorgaande jaren meer missies op het terrein uitvoeren. Wat betreft de resultaten merken we voor de meeste sectoren een genuanceerd beeld – sommige vertonen een status quo, anderen een lichte vooruit- of achteruitgang. Dit blijkt ook uit de barometer van de voedselveiligheid die voor de eerste maal op hetzelfde niveau blijft. We zullen deze evolutie de komende jaren nauwlettend in het oog moeten houden. De barometers van de dieren- en plantengezondheid evolueren wel in de goede richting.


Naast zijn kerntaak, toezien op de veiligheid van de voedselketen, neemt het FAVV initiatieven ten voordele van zowel de consumenten als de operatoren.


Er werd een aanvang genomen met de publicatie van de inspectieresultaten door enerzijds te starten met een informatiecampagne naar de bedrijven en zelfstandigen toe waarbij het systeem uitgelegd werd en anderzijds met de implementatie van het informatiecasysteem dat de consumenten moet toelaten om de resultaten van inspecties te raadplegen. Verder werd voor de bedrijven ingezet op informatieverstrekking en begeleiding en het verder uitbouwen van de validatie van de autocontrolesystemen.

En ja, in 2014 nam een nieuwe gedelegeerde bestuurder het roer over. Ik heb het geluk om samen met alle collega’s, zowel het management als zij die op het terrein en in de centrale diensten werkzaam zijn, te kunnen instaan voor een missie met een bijzonder maatschappelijk belang: het toezicht op de veiligheid van de voedselketen en ons voedsel in het bijzonder. Daarnaast dienen we het algemeen belang door bijvoorbeeld de exportactiviteiten te ondersteunen of de KMO’s te helpen en zo bij te dragen tot het welzijn en de welvaart in België. We houden er aan om dit steeds in overleg met alle betrokken partijen te doen. Dit is een complexe en delicate evenwichtsoefening maar met zijn allen slagen we er steeds weer in onze opdracht te vervullen.

 

Herman Diricks,

Gedelegeerd Bestuurder

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren