www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Heffingen, retributies en beheer van geschillen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.07.2015

Heffingen

De campagne 2014 is in maart gelanceerd en werd in december 2014 volledig afgesloten. Het gefactureerde bedrag op het einde van het jaar bedroeg 29,5 miljoen €. Dit komt overeen met het vastgelegde bedrag en is conform de voorspellingen die geformuleerd werden bij de uitwerking van de nieuwe tarieven. Markant voor deze campagne is een verhoging van het aantal inrichtingen die heffingplichtig zijn : 142.000 operatoren die in 2013 gefactureerd werden en 153.000 in 2014. Het gemiddelde bedrag dat aan de operatoren gefactureerd is ingevolge de in 2012 uitgevoerde herberekening en dankzij de toename van het aantal inrichtingen met een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS), is met 7 % afgenomen.

Het percentage inrichtingen dat beschikt over een gevalideerd ACS verhoogde van 8% in 2011, 12 % in 2012, 16,7 % in 2013 naar 18,4% in 2014. Al die inrichtingen konden genieten van een verminderde heffing. Het totaalbedrag van die vermindering bedraagt meer dan € 9,4 miljoen. Sinds 2013 stelt het FAVV de autocontrolegidsen gratis ter beschikking van de B2C-sector, hetgeen deze operatoren aanmoedigt om stappen te zetten voor certificering.


Retributies

Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies legt het bedrag vast dat gefactureerd wordt voor de prestaties geleverd door de medewerkers van het FAVV en door de zelfstandige dierenartsen met opdracht (keuringen, controles, certificaten,…), ofwel op verzoek van de operatoren, ofwel op grond van de regelgeving.

In 2014 werd voor een bedrag van 38,9 miljoen € gefactureerd.


Beheer van geschillen

Om de noodzakelijke gelijkheid tussen de operatoren na te leven, heeft de dienst financiering zijn actie verdergezet met betrekking tot het recupereren van schuldvorderingen.

Ondanks de moeilijke economische context, blijft het percentage onbetaalde facturen gunstig evolueren : momenteel gaat het om minder dan 1%. Zowel wat de heffingen als wat de retributies betreft, kunnen de bereikte percentages als volledig bevredigend beschouwd worden. Het volume onbetaalde facturen bedroeg 10,5 miljoen euro in december 2010 en 3,1 miljoen € in december 2014, op een totaal van 338 miljoen € dat sinds 2010 gefactureerd is. Het FAVV beoogt een verdere verbetering van de behandelingstermijnen.

In geval geweigerd wordt om de facturen te betalen, kan het FAVV maatregelen treffen om de toelatingen en/of erkenningen en de prestaties op te schorten en de producten in beslag te nemen krachtens art. 12 van de financieringswet van 9 december 2004, om zodoende de betaling van de verschuldigde sommen te verkrijgen. Bovendien werden in 2014 een vijftigtal dossiers ingediend bij het vredegerecht of de rechtbank van koophandel, steeds met een gunstige afloop voor het Agentschap.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren