www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Businessplan Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2015

Businessplan 2012 – 2014

Het businessplan 2012–2014 van het FAVV voorzag tegelijk én in de continuïteit ten aanzien van de vorige 3 businessplannen én ook in een actieve bijdrage van de consumenten, de operatoren en hun respectievelijke organisaties, op basis van de tussen 2009 en 2011 uitgevoerde tevredenheidsenquêtes en SWOT-analyses. Het legde heel in het bijzonder de nadruk op de verbetering van de dienstverlening aan de exporteurs, met behoud van de geloofwaardigheid van de certificaten en het continu streven naar administratieve vereenvoudiging.

De beleidsprioriteiten van 2012-2014:
 1. een veiliger voedselketen,
 2. een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de maatschappij en de consumenten in het bijzonder,
 3. een administratieve vereenvoudiging,
 4. internationale handel: naar een betere dienstverlening aan de exporteurs en een internationaal erkend Agentschap,
 5. een ambitieus informaticaplan,
 6. betrouwbare en performante labo’s,
 7. een transparant Agentschap,
 8. een uitbreiding van de autocontrole in de voedselketen,
 9. een modern human resources beleid.
Businessplan 2015 - 2017

Het behoud van de kernopdrachten, een continuïteit in het beleid met centraal de bescherming van de consument en de goedmenende en goedpresterende operatoren, een bedachtzame evolutie naar een nog betere organisatie in budgettair moeilijke tijden. Zo kan de toekomst van het FAVV samengevat worden.

Met een duidelijke missie, visie en waarden voor ogen worden strategische en operationele doelstellingen geformuleerd met bijhorende KPI’s niet alleen voor de komende 3 jaar maar ook met een perspectief van 5 jaar, de duur van de legislatuur.

Het FAVV blijft zijn op risicoanalyse gebaseerde inspectie- en analyseprogramma’s naar behoren uitvoeren met een flankerend beleid dat streeft naar kwalitatief hoogstaande controles en naar een maximaal aantal operatoren met gunstige inspectieresultaten. Administratieve vereenvoudiging, aandacht voor de specificiteit van de zelfstandigen, de micro-ondernemingen en de KMO’s, het ter beschikking stellen van alle nodige instrumenten en een goede communicatie maken ook deel uit van dit beleid. Het FAVV zal begrip tonen voor operatoren die van goede wil zijn, maar een hard handhavingsbeleid voeren ten aanzien van hardleerse of frauderende operatoren.

De belangrijke besparingen die aan alle overheden opgelegd worden hebben ook een impact op de werking van het FAVV. De vermindering van het aantal personeelsleden en de werkingskredieten zal er onvermijdelijk toe leiden dat er keuzes moeten gemaakt worden inzake de acties en de activiteiten, in overleg met de betrokkenen. Het inspectie- en analyseprogramma zal wel zoveel mogelijk gevrijwaard blijven. Ook de activiteiten die gedekt worden door de eigen inkomsten zullen behouden blijven.

Overleg met alle belanghebbenden wordt hoog in het vaandel gevoerd, maar het FAVV blijft op het einde van de rit verantwoordelijk voor het gevoerde beleid binnen de context van de Europese en nationale regelgeving. Het FAVV streeft naar volledige transparantie over zijn werking via publieke rapportering met de barometers voedselveiligheid, dieren- en plantengezondheid als globale indicatoren.

Ook voor de export zal het FAVV belangrijke inspanningen blijven leveren maar dit kan maar tot resultaten leiden als dit gekaderd kan worden in een globaal beleid dat bepaald wordt door de verschillende betrokken overheden -zowel federaal als gewestelijk- en in overleg met de sectororganisaties.

Een belangrijk pakket taken wordt aan derden toevertrouwd. Instellingen zoals het CODA, DGZ en ARSIA blijven dan ook cruciale partners evenals de opdrachthouders. Het FAVV zal een goede samenwerking met de praktijkdierenartsen, die in de eerste lijn staan, blijven nastreven.

Kwaliteit en doeltreffendheid blijven centraal staan in de aanpak. Het FAVV behoudt zijn gecertificeerde kwaliteitssystemen en evalueert continu zijn processen op verbetermogelijkheden qua efficiënte, interne controle en risicobeheersing.

Zoals in veel organisaties zijn de motivatie en competentie van zijn medewerkers de rijkdom van het FAVV. In de komende jaren wil het FAVV, ondanks de budgettaire maatregelen, een excellente werkgever blijven.

Het businessplan voor de periode 2015-2017 wordt rond 5 strategische thema’s uitgewerkt:
 1. een efficiënte organisatie van het toezicht op de voedselketen met het oog op haar optimale veiligheid,
 2. een gepast regelgevend kader en flankerende maatregelen voor een betere veiligheid van de voedselketen,
 3. een agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de maatschappij en de consumenten in het bijzonder zowel op nationaal als internationaal niveau,
 4. een optimale dienstverlening aan de bedrijven in het kader van de veiligheid van de voedselketen en aan overheden betreffende gedelegeerde taken,
 5. een optimaal beheer van de organisatie.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren