www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Administratieve vereenvoudiging Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.12.2019

Het FAVV streeft ernaar om de reglementering en de daarmee samenhangende verplichtingen zo bevattelijk en toegankelijk mogelijk te houden. Daarom worden altijd heel wat inspanningen geleverd niet alleen op het vlak van informatie en sensibilisering maar ook op wetgevend en procedureel vlak.

In de businessplannen 2009 – 2011 en 2012 – 2014 neemt de administratieve vereenvoudiging een prominente plaats in, als één van de 9 strategische doelstellingen. In 2014 werden onder meer de volgende vereenvoudigingen gerealiseerd:

Sectorgidsen op maat van kleinschalige verwerkende bedrijven

Voor de B2C-sector werden Quick Start fiches opgemaakt die beschikbaar zijn voor de betrokken operatoren. Quick start fiches lichten op een praktische en zeer eenvoudige manier de belangrijkste principes aangaande voedselveiligheid toe en dit zowel voor beginnende als voor bestaande operatoren.

Het KB Autocontrole werd aangepast en op 27/03/2014 gepubliceerd om een wettelijke basis te bieden aan de Quick start fiches en om het principe van de resultaatsverbintenis te verduidelijken

Op 27 maart 2014 werd er een wijziging van het KB Autocontrole gepubliceerd. Via deze wijziging is er nu een wettelijke basis voorzien voor verschillende initiatieven die de implementatie van de autocontrole zullen vereenvoudigen. Zo kan het Agentschap nu zelf gidsen opstellen, aanpassen en verspreiden waardoor er meer garantie is dat er up to date informatie ter beschikking gesteld wordt van de operatoren. Verder voorziet het besluit ook in de ontwikkeling van quick start fiches. Er wordt nu uitdrukkelijk vermeld dat de operatoren een resultaatsverbintenis hebben voor zover de reglementering niet preciseert welke middelen verplicht moeten gebruikt worden.

Elektronische exportcertificatie

Via de applicatie BECERT werd een beperkt aantal elektronische exportcertificaten al in gebruik genomen om via trapsgewijze introductie te komen tot een stabiel en efficiënt systeem.

Primaire hoeveproducenten mogen rechtstreeks aan de consument of de lokale detailhandel kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen leveren

De Europese Unie laat toe dat nationale soepelere regels kunnen worden opgelegd dan deze die in de Europese reglementering zijn opgenomen voor de rechtstreekse levering van primaire producten aan de eindgebruiker en de lokale detailhandel. Op basis hiervan, heeft het Agentschap een KB, specifiek voor de rechtstreekse levering van primaire producten van dierlijke oorsprong van de producent aan de consument uitgewerkt dat in februari 2014 van kracht werd. Het behandelt de directe verkoop en in voorkomend geval de verkoop via de lokale detailhandel van rauwe melk, eieren, visserijproducten, vrij wild en honing en voorziet met respect voor de aangepaste regelgeving in het in de lokale handel brengen van beperkte hoeveelheden product. Het KB dekt ook de directe verkoop van aquacultuurproducten en vlees van gevogelte en lagomorfen op het niveau van de fokkerij.

Om de boodschap klaar en duidelijk naar de betrokken operatoren over te brengen, werd hierover een omzendbrief gepubliceerd op de website van het FAVV.

Voor informatieoverdracht met betrekking tot allergenen binnen B2C volstaat de mondelinge mededeling

De wetgeving (het KB van 17/7/2014) voorziet behalve de optie van de schriftelijke overdracht van allergeneninformatie aan de eindconsument ook de mogelijkheid om die informatie mondeling mee te geven, mits het naleven van een aantal voorwaarden.Tijdens hun dagelijkse activiteiten waken de medewerkers van het FAVV ook over de administratieve vereenvoudiging en de tevredenheid van de operatoren.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren