Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Coronavirus: Het FAVV begeleidt u om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de herstart van uw activiteit


 

Na deze uitzonderlijke en moeilijke periode voor veel handelaars en meer bepaald de restauranthouders is het nu tijd om te denken aan het hervatten van de activiteiten. Het FAVV, een essentiële openbare dienst tijdens deze crisis, heeft zijn kernactiviteiten voortgezet en staat aan uw zijde om deze belangrijke herstart voor te bereiden.

Het FAVV is, net als andere inspectie- en controlediensten, een van de organisaties waarvan de werking essentieel wordt geacht om de veiligheid van de burgers in het algemeen en, wat ons betreft, van de voedselketen te garanderen. In deze context en sinds het begin van de crisis m.b.t. het coronavirus hebben we onze controlemissies verdergezet door ons controleplan daar waar nodig aan te passen.

Natuurlijk moet deze terugkeer naar de normale gang van zaken in alle veiligheid gebeuren. Bij elke inspectie wordt alles in het werk gesteld om de tijd ter plaatse zo kort mogelijk te houden en dit dank zij een aangepaste checklist (PDF).
De door de regering opgelegde maatregelen worden ook nauwgezet opgevolgd, in het belang van iedereen.

Gids voor een veilige heropstart van de horeca (FOD Economie)

De gids van FOD Economie bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en hun klanten. Deze algemene preventiemaatregelen worden op sommige vlakken aangevuld door een sectorgids. Let wel: in geval van onduidelijkheid of tegenspraak, heeft de gids van FOD Economie steeds voorrang.

Meer info en contact:Naar bovenHet Voedselagentschap herinnert u aan enkele basisprincipes voor een nieuwe start met respect voor de voedselveiligheid en dus voor de gezondheid van de consument

  Langzamerhand is het tijd om na te denken over de menu's van de week, om de terrasjes naar buiten te brengen of nog de apparaten weer aan te zetten. Wellicht meer dan ooit moet al uw aandacht gaan naar de goede hygiënepraktijken in de keuken. Maar buiten de praktijken die u al kent en normaal gezien reeds toepast, nodigt het FAVV u uit om deze belangrijke principes nog eens door te nemen, om u te helpen opnieuw te beginnen onder de beste omstandigheden.


Een onberispelijke persoonlijke hygiëne

Persoonlijke hygiëne vormt de basis van de hygiëne en is één van de fundamentele elementen van de voedselveiligheid. Een goede algemene persoonlijke hygiëne en een onberispelijke handhygiëne in het bijzonder maken deel uit van de basis van de voedselveiligheid.

Daarom is het belangrijk om:
  • de handen zeer regelmatig te wassen (warm water en zeep zijn al voldoende);
  • altijd nieuwe papieren doeken te gebruiken voor het drogen van de handen
  • uw gezicht niet met uw handen aan te raken;
  • in de plooi van je elleboog te niezen of te hoesten als u geen zakdoek bij de hand hebt; en
  • thuis te blijven als u ziek bent.

Quick-startfiche Persoonlijke hygiëne (PDF)

Voor de organisatie van het werk in de keuken en in de zaal wordt verwezen naar https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-versterkte


Een schone keuken

Maak gebruik van een keuken in “stilstand” voor een volledige en grondige reiniging van de ruimtes, de werkoppervlakken, het keukengerei en de apparaten. Reiniging met warm water en zeep is reeds zeer effectief. Maar voor sommige activiteiten kan het gebruik van een ontsmettingsmiddel nodig zijn. Gebruik in dat geval een product dat toegelaten is door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en volg de gebruiksinstructies nauwgezet op (zie lijst van toegelaten biociden hieronder). Houd er rekening mee dat reinigen met warm water en zeep soms beter is dan een verkeerd gebruikt ontsmettingsmiddel.

Bovendien zijn orde en netheid ook het visitekaartje van uw inrichting.

Volledige lijst van toegelaten biociden (FOD Volksgezondheid)
Fiche Quick Start Onderhoud, reiniging en desinfectie (PDF)


Materiaal klaar voor het opstarten

Uw activiteit herstart... uw apparaten ook. Controleer hun correcte werking en vervang ze indien nodig. Ook uw thermometers of andere testers voor de kwaliteit van de frituurolie zijn weer klaar voor gebruik !

Quick Start Fiche uitrusting (PDF)
Fiche Quick Start Nazicht van de meettoestellen (PDF)


Een koelruimte en diepvriesruimte op temperatuur

Wacht bij het opnieuw opstarten van de koelruimte en diepvriesruimte na een grondige reiniging tot deze de reglementaire temperaturen bereiken, voordat u de levensmiddelen erin opslaat. Dit zal ervoor zorgen dat de koudeketen niet wordt verbroken.

Fiche Quick Start Temperatuur koud en diepgevroren producten (PDF)
Quick Start Fiche Temperaturen (PDF)


Houdbaarheidsdatum, FIFO/FEFO: goed voorraadbeheer

Controleer voor u opnieuw opstart de houdbaarheidsdata van de producten in uw voorraad. Producten waarvan de uiterste verbruiksdatum (TGT - “te gebruiken tot”) is overschreden, moeten worden verwijderd. Producten waarvan de datum van minimale houdbaarheid (THT - "ten minste houdbaar tot") is overschreden, kunnen nog steeds worden gebruikt/verkocht onder uw verantwoordelijkheid.

Denk vervolgens aan het FIFO-principe, 'First in, first out' voor het beheer van uw voorraden: het gaat erom de recent aangekochte voeding achteraan in de reserve/koelkast te plaatsen, om het eerder aangekochte voedsel met voorrang te consumeren.

Wat FEFO, 'First Expired, First Out', betreft, betekent dit principe dat de producten die eerst vervallen, als eerste worden gebruikt in uw bereidingen. Dit principe omvat het in acht nemen en regelmatig, bij voorkeur dagelijks, controleren van de houdbaarheidsdata.

Deze drie principes laten u toe om een goed zicht te hebben op uw voorraad en om verspilling te vermijden.

Fiche Hoe lees je een vervaldatum?


Ongediertebestrijdingsplan

Ongedierte kan van de opgelegde pauze hebben geprofiteerd om in uw inrichting binnen te dringen.

Deze dieren kunnen aan de basis liggen van gezondheidsrisico's :
  • Kruipende en vliegende insecten vormen een bron van microbiologische contaminatie van de producten;
  • Knaagdieren en huisdieren kunnen ook ziekten overdragen die gevaarlijk zijn voor de mens.

Zoals altijd is het belangrijk dat de nodige maatregelen worden getroffen om ongedierte in de hele inrichting te voorkomen: actualiseer of herstart de opvolging van uw preventief ongediertebestrijdingsplan waarin beschreven staat wat er moet gebeuren als er ongedierte wordt aangetroffen !

Fiche Quick Start Bestrijding van ongedierte (PDF)


Naar bovenHet Voedselagentschap stelt hulpmiddelen te uwer beschikking voor een heropstart met respect voor de voedselveiligheid en dus voor de gezondheid van de consument

  Quick Start fiches

Als aanvulling op de autocontrolegidsen voor de distributiesector (business to consumer) werden Quick Start Fiches opgesteld. Deze fiches zijn geen vervanging van de gids. In deze fiches worden de belangrijkste principes met betrekking tot voedselveiligheid op een praktische en eenvoudige manier toegelicht.

U kan deze fiches afdrukken en zodanig afficheren dat alle personeelsleden er toegang tot hebben.

Quick Start fiches


Individuele begeleiding over de allergenenwetgeving

Het is belangrijk en gereglementeerd om met de consument te communiceren over de aanwezigheid van allergenen in voeding. Door tijdsgebrek of verkeerde informatie worden deze regels regelmatig verkeerd toegepast.

Tot de volledige heropening van de horecasector stelt het FAVV een individuele begeleiding over de wetgeving inzake allergenen voor. Een helpende hand van onze controleurs voor bedrijven die moeilijk hun weg vinden in het kluwen van de allergenen!

Om te genieten van deze begeleiding, neemt u contact op met de lokale controle-eenheid van uw regio. Online is er ook een video over allergenen beschikbaar.

Na de volledige heropening van de horecasector zal deze begeleiding de vorm aannemen van opleidingen in groep, na voorafgaande inschrijving via http://www.favv.be/vcb/opleidingen/


Opleidingen op afstand (webinars)

Sinds 2008 organiseert de Voorlichtingscel van het FAVV gratis opleidingen voor groepen van bedrijven uit de distributiesector die rechtstreeks in contact komen met de consumenten. Zij richt zich meer bepaald tot kleine inrichtingen die moeilijkheden ondervinden om de reglementering te begrijpen en toe te passen.

De maatregelen die in het kader van de bestrijding van Covid-19 zijn genomen, hebben eveneens een impact op de fysieke organisatie van deze opleidingen.

Het hele team van opleiders blijft echter gemobiliseerd om u te begeleiden: er worden webinars over de hierboven besproken thema's ontwikkeld. Meer info op http://www.favv.be/vcb/opleidingen/


Uitstel van de heffingen en verlenging van de invorderingstermijn

Gezien de vele moeilijkheden waarin veel bedrijven zich vandaag bevinden, heeft het FAVV zijn jaarlijkse heffingencampagne aangepast. Naast het geplande uitstel voor bepaalde zwaar geïmpacteerde activiteiten werd ook de invorderingstermijn verlengd.


Aangepaste controle en aangekondigde inhoud

De hervatting van uw activiteiten moet in alle veiligheid gebeuren, net zoals ons bezoek op het terrein. Bij elke inspectie wordt alles in het werk gesteld om de tijd ter plaatse zo kort mogelijk te houden en dit dankzij een aangepaste checklist (PDF).

Deze checklist is het document dat door onze medewerkers op het terrein wordt gebruikt tijdens de inspectie bij een handelaar of in elk ander bedrijf dat voeding of maaltijden aanbiedt aan de consument (restaurant, kruidenierswinkel, supermarkt, slagerij, bakkerij, schoolkantine, ...). We hebben de tijd genomen om uit te leggen welke punten worden gecontroleerd en hoe we daar aandacht aan moeten besteden. Ons doel is om het heropstarten voor u gemakkelijker te maken, voor een goed beschermde consument.
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.06.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet