Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Invoer derde landen
Invoer derde landen


 

Dieren en producten worden vanuit de gehele wereld naar de Europese Unie (EU) aangevoerd.

Om volksgezondheidsrisico’s en de insleep van dieren- en plantenziekten te vermijden heeft de Europese Unie (EU) uitgebreide en in sterke mate geharmoniseerde regelgeving geformuleerd.

 
Dossier Brexit
Meer info
 


 

Op basis hiervan voert het FAVV zijn controles uit.

Om de regelgeving en daarmee samenhangende procedures beter te begrijpen, is de kennis van enkele begrippen noodzakelijk:

 • Derde land: alle landen buiten de EU
 • Europese Vrijhandelsassociatie (EVA): akkoord over de vrije handel van industriële goederen tussen Noorwegen, IJsland Zwitserland en Liechtenstein. Deze EVA landen met uitzondering van Zwitserland hebben met de EU akkoorden gesloten voor de totstandkoming van een Europese Economische Ruimte.
 • Europese Economische Ruimte (EER): ruimte waarbinnen vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal bestaat en waartoe de EU wetgeving is ingevoerd.
 • Binnenbrengen in de EU: actie om goederen of dieren op het grondgebied van een EU lidstaat te brengen.
 • Zending: een aantal dieren of een hoeveelheid goederen vallend onder hetzelfde officiële certificaat, dezelfde officiële verklaring of hetzelfde andere document, die met hetzelfde vervoermiddel worden vervoerd en vanuit hetzelfde grondgebied of derde land komen en, uitgezonderd voor goederen die onderworpen zijn aan fytosanitaire regels, van hetzelfde type zijn, onder dezelfde klasse vallen of aan dezelfde omschrijving beantwoorden.
 • Grenscontrolepost (GCP): een aan het FAVV ter beschikking gestelde ruimte waar op zijn minst de documentaire controle van de binnengebrachte goederen en dieren wordt uitgevoerd, en waar voor bepaalde goederen en dieren de uitrusting moet voldoen om de overeenstemming- en/of materiële of fysieke controle uit te voeren.
 • Inspectiecentrum (IC): ruimte verbonden aan een GCP waar de overeenstemming- en/of materiële of fysieke controle gebeurt.
 • Punt van binnenkomst: plaats aan de buitengrens van de EU dat door het FAVV wordt aangeduid om de wettelijk verplichte controles uit te voeren.
 • Controlepunt (CP): plaats bij de operator waar een deel van de officiële controles kunnen worden uitgevoerd.

Alle GCP en CP van België zijn opgenomen in één lijst.

Deze van andere lidstaten kunnen gevonden worden via de website van DG Sante.

 • TRACES: het geautomatiseerde systeem voor de uitwisseling van gegevens, informatie en documenten zoals bedoeld in art.133, lid 4, van Verordening (EU) 2017/625.
 • Retributies: voor het uitvoeren van invoercontroles worden door het FAVV kosten in rekening gebracht aan de belanghebbende van de lading. De tarieven zijn vastgesteld in het KB van 10 november 2005.
Informatie per soort ingevoerde producten

  De 4 onderstaande rubrieken bevatten de regelgeving en informatie, alsook de link “Meer weten” dat meer gedetailleerde informatie biedt. Er zijn ook links voorzien naar de sectorale wetgeving die bijkomende voorwaarden oplegt aan de producten en dieren, zoals dierenwelzijn, etikettering.

Invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong
Invoer van planten en plantaardige producten
Invoer van levensmiddelen (van niet dierlijke oorsprong) en contactmaterialen (FCM)
Invoer van producten bestemd voor de voeding van dieren

Meer uitgebreide informatie op de website van DG Sante.

De actuele tekst van richtlijnen, verordeningen en beschikkingen of besluiten is te vinden op Eur-lex

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.09.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet