Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Situatie in België

 

Besmettingen in België

Wilde vogels
Er zijn sinds 13 november 2020 gevallen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij wilde vogels op verschillende locaties. Dit wijst erop dat vogelgriep volop circuleert onder wilde vogels in ons land: meer info over deze gevallen.

Professionele en particuliere houderijen
Het risico op besmetting van pluimvee door wilde vogels is dus groot. Zo werden ondertussen ook al besmettingen met het H5-virus vastgesteld op een professioneel bedrijf en bij één particuliere houder. Daarnaast werd ook een besmetting met een laagpathogeen H5-virus gevonden op een ander pluimveebedrijf. Rond deze besmette sites werden beperkingsgebieden ingesteld, waarin specifieke bijkomende maatregelen golden. Ondertussen zijn deze beperkingsgebieden allemaal opgeheven. Op het hele grondgebied blijven wel alle preventieve maatregelen van kracht (zie verder).

Hieronder vindt u een overzicht met de haarden/gevallen en de datum waarop de zones werden ingesteld en opgeheven.

Haard of geval
Aard virus
Aard zone
Ingesteld op
Opgeheven op
Menen H5N5 (hoog pathogeen) Beschermingsgebied (3 km) 26-11-2020 17-12-2020
Toezichtsgebied (10 km) 26-11-2020 26-12-2020
Dinant H5Nx (hoog pathogeen) Tijdelijke bufferzone (500 m) 08-12-2020 07-01-2021
Diksmuide H5Nx (laag pathogeen) Tijdelijke bufferzone (1 km) 17-12-2020 07-01-2021

Maatregelen in België als gevolg van een periode van verhoogd risico
De maatregelen die  zijn genomen naar aanleiding van de verklaring van minister Clarinval van 1 november 2020 over een periode van verhoogde risico, zijn nog steeds van toepassing.

Sinds 15 november 2020 zijn volgende maatregelen van kracht voor het hele Belgische grondgebied:

  • Alle pluimvee en vogels, met inbegrip van duiven, van pluimveebedrijven en van hobbyhouders, moeten worden opgehokt of zodanig afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als hobbyhouders.

Bewakingsprogramma vogelgriep
Om de eventuele insleep van aviaire influenzavirussen snel op te sporen, heeft het FAVV reeds twee bewakingsprogramma’s in de pluimveestapel lopen:

  • De serologische screening heeft tot doel om de prevalentie van vogelgriepvirussen van de subtypes H5 en H7 bij pluimvee op pluimveebedrijven te bepalen. Er wordt daarbij bloed genomen op pluimveehouderijen met meer dan 200 stuks pluimvee (uitgezonderd de braadkippenbedrijven). De houderijen die in de gevoelige natuurgebieden gelegen zijn, de houderijen met vrije uitloop en alle kalkoenen-, ganzen- en eendenbedrijven worden in de loop van het jaar een tweede keer bemonsterd.
  • In de passieve monitoring worden alle gevallen van abnormale ziekte of sterfte bij pluimvee en alle gevallen van belangrijke eilegdaling of sterk verminderde voeder- en wateropname door de bedrijfsdierenarts onderzocht. Als deze een besmetting met het vogelgriepvirus niet kan uitsluiten, dan mag geen enkele therapeutische behandeling worden opgestart vooraleer er monsters of kadavers voor een autopsie en eventueel bijkomend onderzoek zijn overgemaakt aan de laboratoria van DGZ en ARSIA.

De wilde vogels vallen onder de bevoegdheid van de Gewesten. De drie Gewesten hebben, in overleg met het FAVV, bewakingsprogramma’s opgezet.

Alle monsters van bewakingsprogramma's worden verzonden naar en geanalyseerd in het referentielaboratorium Sciensano. Alle data worden vervolgens geregistreerd bij het EFSA, die deze integreert in haar rapporten over de situatie van aviaire influenza in Europa.

 

 

 

 

 

 

 


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.01.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet