Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands Duits Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Over het FAVV > GDPR
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

General Data Protection Regulation (GDPR)Wat is GDPR?

De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel van regels om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Deze verordening is van kracht sinds 25 mei 2018.


De nieuwe verordening heeft als belangrijkste doelen:
- Uniformiteit te creëren in de privacy wetgeving binnen de EU
- De burgers een betere bescherming te bieden tegen het misbruik van hun persoonsgegevens
- Eenduidigheid te creëren voor internationale organisaties
- Een betere controle te hebben op het respecteren van de privacy van de burgers.

In dit kader heeft het FAVV zijn privacy policy aangepast.


De functionaris voor gegevensbescherming (DPO – Data Protection Officer)

Als burger heeft u bepaalde rechten wat betreft de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.
Aanvragen met betrekking tot deze rechten kan u sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming (DPO – Data Protection Officer) (DPO@favv.be), met in bijlage een scan van uw identiteitsbewijs met uw handtekening.
Uw aanvraag wordt binnen 30 kalenderdagen behandeld. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt die termijn verlengd met 60 dagen.

Als u vindt dat het FAVV uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:


Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: commission@privacycommission.be


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 31.05.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet