Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Levensmiddelen > In de handel brengen van insecten en levensmiddelen op basis van insecten voor...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


In de handel brengen van insecten en levensmiddelen op basis van insecten voor humane consumptieWetgeving
Gedoogbeleid
Algemene voorschriften
Nuttige links

Wetgeving

De Europese verordening (EU) 2015/2283, die Verordening (EG) nr. 258/97 opheft en van toepassing is sinds 1 januari 2018 legt vast dat alle producten op basis van insecten (niet enkel delen van insecten of extracten, maar ook gehele insecten en hun bereidingen) worden beschouwd als Novel Food, door het gebrek aan bewijsmateriaal van een significante gebruiksgeschiedenis in de Europese Unie vóór 15 mei 1997. (Nummer CELEX - 32015R2283 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Voor herinnering, vóór 1 januari 2018 werd een gedoogbeleid toegepast om het in de handel brengen van 10 insectensoorten. De voedselveiligheid van deze 10 soorten werd geëvalueerd in een gemeenschappelijk advies van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV en de Hoge Gezondheidsraad:

Gemeenschappelijk advies WetCom 14-2014 en HGR nr. 9160 betreffende de voedselveiligheid van insecten bestemd voor humane consumptie. (Zie www.favv.be > Professionelen > Wetenschappelijk Comité > Adviezen > 2014).
Gedoogbeleid

Het gedoogbeleid, dat toegepast werd in België vóór 1 januari 2018, kan verlengd worden na deze datum, op voorwaarde dat een ‘Novel Food’-aanvraagdossier was ingediend voor deze datum. Deze verlenging van het gedoogbeleid kan enkel gelden voor de 10 insectensoorten en hun respectievelijke toepassingen zoals beschreven in de aanvraagdossiers. Dit betreft bijgevolg niet alleen de insectensoort, maar ook het type bewerking dat de gehele insecten ondergaan hebben en de categorieën van producten waarin de gehele insecten verwerkt worden.

De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu publiceert op zijn Internetsite een lijst met de insecten en producten op basis van insecten die getolereerd worden op de Belgische markt, met als gevolg dat wat niet op deze lijst staat, zich niet meer op de markt mag bevinden.

De verderzetting van het gedoogbeleid is in België van toepassing op het in de handel brengen :

  • door Belgische operatoren van volledige insecten (behorend tot de 10 soorten) of producten op basis van deze volledige insecten, waarvoor een dossier ingediend werd voor 1 januari 2018, op voorwaarde dat de voorschriften met betrekking tot de voedselveiligheid gerespecteerd zijn.
  • van volledige insecten of producten op basis van volledige insecten vanuit andere Lidstaten van de EU, die zich legaal op de markt van deze Lidstaten bevinden en op voorwaarde dat voor 1 januari 2018 een dossier werd ingediend bij de bevoegde autoriteiten van 1 van de EU-Lidstaten en dat het gaat om insecten behorende tot de lijst van 10 insectensoorten die voor 1 januari 2018 in België getolereerd werden.

Deze verderzetting van het gedoogbeleid is bijgevolg niet van toepassing op insecten of op hun producten :

  • waarvoor geen dossier ingediend werd voor 1 januari 2018.
  • uit andere Lidstaten waarvoor geen dossier werd ingediend bij de bevoegde autoriteiten van 1 van de EU-Lidstaten (voor 1 januari 2018) of die niet legaal op de markt zijn van deze Lidstaten.
  • indien de insecten zich niet op de lijst bevinden van de 10 insectensoorten die voor 1 januari 2018 getolereerd werden in België.
  • waarvoor de dossiers na 1 januari 2018 ingediend werden. De operatoren die deze dossiers indienden, zullen goedkeuring van hun producten als Novel Food moeten afwachten, vóór ze de producten op de Belgische markt mogen brengen.
  • die uit derde landen (landen buiten de Europese Unie) afkomstig zijn.
Algemene voorschriften

Opgelet! Personen die allergisch zijn aan schaal- en schelpdieren en/of huisstofmijt kunnen allergisch reageren op de consumptie van insecten.

Voor het in de handel brengen van gehele insecten en producten op basis van gehele insecten gelden de algemene principes van de levensmiddelenwetgeving, onder meer de toepassing van de goede hygiënepraktijken, traceerbaarheid, meldingsplicht, etikettering en de implementatie van een autocontrolesysteem gebaseerd op de HACCP-principes.

Operatoren die insecten kweken om deze in de handel te brengen voor humane consumptie, moeten bij het FAVV geregistreerd zijn. Voor operatoren uit de sectoren verwerking en/of distributie die insecten of levensmiddelen op basis van insecten in de handel brengen voor humane consumptie is een toelating van het FAVV vereist.
Nuttige links

 


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.02.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet