Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
Siteplan
 
Professionelen > Levensmiddelen > In de handel brengen van insecten en levensmiddelen op basis van insecten voor...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


In de handel brengen van insecten en levensmiddelen op basis van insecten voor humane consumptie


 

Verordening (EG) nr. 258/97 bepaalt dat voedingsmiddelen of voedselingrediënten die vóór 15 mei 1997 in de Europese Unie niet in significante mate voor menselijke voeding werden gebruikt, nieuwe voedingsmiddelen of nieuwe voedselingrediënten (‘novel food, novel food ingredients’) zijn. Krachtens deze verordening moet voor alle nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten een risicoanalyse worden uitgevoerd en mogen ze pas in de handel worden gebracht nadat de Europese Commissie hiervoor toelating heeft gegeven.

De nieuwe Europese wetgeving (Verordening (EU) 2015/2283), die aangenomen werd op 25 november 2015 is duidelijk: alle producten op basis van insecten (niet enkel delen van insecten of extracten, maar ook hele insecten en hun bereidingen) behoren tot één van de categorieën van “Novel Food”. Doordat er geen bewijs van een significante gebruiksgeschiedenis in de Europese Unie voor 15 mei 1997 beschikbaar is, vereist het op de markt brengen ervan een voorafgaande goedkeuring en dit ook voor de 10 insectensoorten (zie onder) die momenteel getolereerd worden in België. De tolerantie van het FAVV kan verder toegepast worden voor de 10 betrokken gehele insecten tot de toepassingsdatum van de nieuwe verordening.
Gehele insecten en producten op basis van gehele insecten kunnen verder op de Belgische markt gebracht worden op voorwaarde dat een goedkeuringsaanvraag ingediend werd voor de insecten of producten vóór 1 januari 2018, de toepassingsdatum van de nieuwe verordening. De tolerantie voor het op de markt brengen kan verlengd worden totdat de beslissing voor de ingediende aanvragen genomen is. Het is dus sterk aanbevolen dat de operatoren zo snel mogelijk de dossiers voor een goedkeuringsaanvraag voor insecten voorbereiden.

Het in de handel brengen van onderstaande 10 soorten wordt tijdelijk getolereerd op voorwaarde dat de voorschriften met betrekking tot de voedselveiligheid gerespecteerd zijn. Deze lijst is een weergave van de insectensoorten die in België worden aangeboden voor humane consumptie, de veiligheid van deze 10 soorten werd geëvalueerd in een gemeenschappelijk advies van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV en de Hoge Gezondheidsraad:
Gemeenschappelijk advies WetCom 14-2014 en HGR nr. 9160 betreffende de voedselveiligheid van insecten bestemd voor humane consumptie. (Zie www.favv.be > Professionelen > Wetenschappelijk Comité > Adviezen > 2014).

Deze tolerantie geldt alleen voor hele insecten en producten op basis van hele insecten die geproduceerd werden in de EU en niet voor:

  • insecten die niet behoren tot deze specifieke soorten
  • voedselingrediënten geïsoleerd uit insecten, zoals bijvoorbeeld proteïne-isolaten
  • insecten of producten op basis van insecten uit derde landen

Huiskrekel Acheta domesticus
Afrikaanse treksprinkhaan Locusta migratoria migratorioides
Morioworm Zophobas atratus morio
Meelworm Tenebrio molitor
Buffaloworm Alphitobius diaperinus
Wasmotrups Galleria mellonella
Amerikaanse woestijnsprinkhaan Schistocerca americana gregaria
Bandkrekel Gryllodes sigillatus
Rups van de kleine wasmot Achroia grisella
Rups van de zijdevlinder Bombyx mori

Opgelet! Personen die allergisch zijn aan schaal- en schelpdieren en/of huisstofmijt kunnen allergisch reageren op de consumptie van insecten.

Voor het in de handel brengen van deze soorten gelden de algemene principes van de levensmiddelenwetgeving, onder meer de toepassing van de goede hygiënepraktijken, traceerbaarheid, meldingsplicht, etikettering en de implementatie van een autocontrolesysteem gebaseerd op de HACCP-principes.

Operatoren die insecten kweken om deze in de handel te brengen voor humane consumptie, moeten bij het FAVV geregistreerd zijn. Voor operatoren uit de sectoren verwerking en/of distributie die insecten of levensmiddelen op basis van insecten in de handel brengen voor humane consumptie is een toelating van het FAVV vereist.

Om te antwoorden op de diverse vragen van de operatoren die actief zijn in deze sector, heeft de FOD Volksgezondheid een document opgesteld met vragen en antwoorden omtrent de wetgeving “Novel Food” met betrekking tot insecten bestemd voor menselijke consumptie.

Link: http://www.health.belgium.be/nl/Node/24744

Meer informatie over de aanvraagprocedure voor het bekomen van een toelating kan hier gevonden worden:
http://www.health.belgium.be/nl/aanvraag-novel-food-status

Contact adres FOD Volksgezondheid: novelfood@health.belgium.be

Zie ook de FAVV omzendbrief (PCCB/S3/ENE/KBE/1158552) betreffende het kweken en in de handel brengen van insecten en levensmiddelen op basis van insecten voor humane consumptie.

Meer informatie over de ingediende dossiers m.b.t. ‘novel food’ en de stand van zaken kan teruggevonden worden op de website van de Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/index_en.htm
(> Related Documents > Applications for authorisations and their status).

Over het gebruik van insecten in diervoeding komt u hier meer te weten.
http://www.favv.be/dierlijkeproductie/dierenvoeding/insekten/Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.07.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet