Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Allemand
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Omzendbrieven
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Omzendbrieven Dierlijke producten 

Deze pagina omvat alle omzendbrieven van de DG Controlebeleid van het FAVV betreffende de dierlijke producten: vlees, vis, melk, eieren, ...
Onderwerp                                                                               
Van toepassing
vanaf               

Identificatie                 

Sneltesten en microbiologische inhibitortesten voor de detectie van remstoffen in rauwe melk te gebruiken in het kader van autocontrole. nieuwe versie
-
Bijlage 1 : Lijst van gevalideerde en door het FAVV erkende sneltesten voor ingangscontrole van melk op antibioticaresiduen en hun toepassingswijze.
- Bijlage 2 : Tabel detectiecapaciteit van de verschillende door het FAVV erkende sneltesten voor β- lactamantibiotica in rauwe koemelk.
- Bijlage 3 : Voorwaarden voor de erkenning van een sneltest voor de screening van antibioticaresiduen in rauwe melk.

- Bijlage 4 : Lijst van gevalideerde en door het FAVV erkende microbiologische inhibitortesten voor het bevestigen van een niet-conform resultaat bekomen met een sneltest bij de ingangscontrole van melk op antibioticaresiduen.
- Bijlage 5 : Voorwaarden voor de erkenning van een microbiologische inhibitortest voor het bevestigen van een niet-conform resultaat, bekomen met een sneltest bij de ingangscontrole van melk op antibioticaresiduen.

Deze omzendbrief heeft als doel de operatoren te informeren over de testen die in het kader van autocontrole gebruikt kunnen worden om remstoffen in rauwe melk te detecteren.

27/10/2020

PCCB/S3/96718
- Bijlage 1
- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

- Bijlage 5

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en Luxemburg bij identificatiecontroles in het slachthuis nieuwe versie

Deze omzendbrief heeft als doel het protocol uit te voeren voor het grensoverschrijdend handelsverkeer tussen België, Luxemburg en Frankrijk van slachtdieren dat afwijkingen voorziet van de vereisten van de gezondheidscertificatie.

19/10/2020 PCCB/S3/1252495

Informatie over de voedselketen (VKI) : pluimvee. nieuwe versie

- Bijlage 1 : door de houder van pluimvee minimaal te verstrekken informatie.

- Bijlage 2 : modelformulier “voedselketeninformatie” slachtpluimvee - braadkippen

- Bijlage 3 : modelformulier “voedselketeninformatie” slachtpluimvee - andere dan braadkippen (met inbegrip van loopvogels)

Door het M.B.van 20/09/2010 zijn 2 modelformulieren opgenomen voor het overmaken van informatie over de voedselketen (voedselketeninformatie, afgekort: VKI) in de pluimveesector (met inbegrip van loopvogels).

01/09/2020

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Traceerbaarheid van konijnen in het slachthuis

- Bijlage : Verplaatsingsdocument voor konijnen

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de wettelijke vereisten inzake traceerbaarheid die van toepassing zijn op de konijnensector van in de kwekerij tot in het slachthuis.

20/08/2020

PCCB/S3/1196575

Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Handel brengen van reptielenvlees.


Deze omzendbrief legt de voorwaarden te bepalen die van toepassing zijn op het in de handel brengen van dit vlees op het nationaal grondgebied.

19/08/2020

PCCB/S3/1535520

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Slachthygiëne bij als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op het belang van het hygiënisch slachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en de reglementaire vereisten terzake. Onder meer worden richtsnoeren aangereikt om karkasbezoedeling te vermijden en te verhelpen.

27/07/2020 PCCB/S3/927854

Omzendbrief over de indeling, de monitoring en het beheer van productie- en heruitzettingsgebieden voor levende tweekleppige weekdieren

- Bijlage 1: Aanvraagformulier voor de indeling van een productie- en heruitzettingsgebied voor levende tweekleppige weekdieren

- Bijlage 2: Monsternemingsverslag

- Bijlage 3: Model van protocol

De betrokken exploitant informeren over de verantwoordelijkheden bij het indelen, inclusief het indienen van de indelingsaanvraag, de monitoring en het beheer van productiegebieden voor levende tweekleppige weekdieren.

23/07/2020

PCCB/S3/1626565

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

Omzendbrief betreffende het houden en slachten van gekweekt wild en bizons en het uitsnijden van vlees van gekweekt wild in een erkende inrichting

- Bijlage 1 : Gezondheidscertificaat voor op het bedrijf geslachte dieren
- Bijlage 2 : Verklaring van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf die de dieren heeft gekweekt
- Bijlage 3 : Gezondheidscertificaat voor op het bedrijf geslacht gekweekt wild overeenkomstig punt 3bis van sectie III van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004

Deze omzendbrief geeft een toelichting over de reglementaire vereisten betreffende het houden van en de hygiëne bij het slachten van gekweekt wild en van bizons en de hygiëne bij het uitsnijden van gekweekt wild. Hij beoogt het slachten op het bedrijf van gekweekt wild enerzijds, en van bizons anderzijds. In de Europese regelgeving is een afwijking met het oog op slachten op het bedrijf opgenomen voor gekweekt wild en, bij uitzondering, bizons. Deze omzendbrief verduidelijkt onder meer de regels voor de implementatie van deze afwijking in België. Voor andere landbouwhoefdieren zijn geen soortgelijke afwijkingen mogelijk. Deze omzendbrief verduidelijkt ook het vervoer (van levende of gedode dieren) naar een slachthuis of naar een andere erkende inrichting waar het uitslachten en de verwerking van het karkas plaatsvinden. De erkende inrichtingen voor het uitsnijden van vlees van gekweekt wild vallen eveneens binnen deze omzendbrief.

10/06/2020

PCCB/S3/1172442

- Bijlage 1 
- Bijlage 2

- Bijlage 3

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Valorisatie van pluimveepoten in het slachthuis.

Deze omzendbrief behandelt het verzamelen van poten in de erkende pluimveeslachthuizen met het oog op een menselijke consumptie.

20/05/2020

PCCB/S3/794978

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Microbiologische criteria voor karkassen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en de mogelijkheid van versoepelingen in de frequentie van bemonstering in ‘kleine slachthuizen’.

- Bijlage : Printscreens website Salmonella.

Deze omzendbrief heeft als doel de proceshygiënecriteria voor karkassen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en de nationale voorwaarden tot het toepassen van de mogelijkheid van versoepelingen zoals door de Verordening (EG) nr. 2073/2005 aan de lidstaten aangeboden op het vlak van de frequentie van salmonella-analyses in de kleine slachthuizen te verduidelijken.

15/05/2020

PCCB/S3/148040

- Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Goede hygiënepraktijken en traceerbaarheid van vrij wild in wildbewerkingsinrichtingen en activiteitenverklaringen die deze inrichtingen moeten doen aan het FAVV.

- Bijlage 1: Model van register van inkomende stukken vrij wild
- Bijlage 2: Model van verklaring van GP
- Bijlage 3: Model van diergeneeskundig attest

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de wettelijke voorschriften inzake traceerbaarheid die van toepassing zijn op vrij wild vanaf het doden van het wild tot in de erkende wildbewerkingsinrichting.

29/04/2020 PCCB/S3/1548213
- Bijlage 1
- Bijlage 2
- Bijlage 3

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Onderzoeken ter opsporing van de aanwezigheid van Trichinella in de karkassen van gedomesticeerde varkens in slachthuizen tijdens de post-mortemkeuring

- Bijlage : Uittreksel uit verordening (EU) 2015/1375

Deze omzendbrief heeft als doel de exploitanten van varkensslachthuizen en de houders van mestvarkens in kennis te stellen van de reglementaire wijzigingen met betrekking tot controles op de aanwezigheid van trichinen in varkensvlees.

03/04/2020

PCCB/S3/665052
- Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Reglementaire verplichtingen van de gekwalificeerde personen inzake eerste onderzoek van jachtwild - Oproep tot waakzaamheid met betrekking tot letsels die wijzen op Afrikaanse varkenspest of op tuberculose bij vrij wild

- Bijlage 1 : foto's van karakteristieke letsels van Afrikaanse varkenspest

- Bijlage 2 : foto's van karkassen met karakteristieke letsels van tuberculose
- Bijlage 3 : verklaring model

Deze omzendbrief heeft tot doel, de gekwalificeerde personen (GP) te herinneren aan de reglementaire verplichtingen inzake eerste onderzoek van het jachtwild en die personen aan te sporen tot waakzaamheid ten aanzien van enig letstel dat wijst op Afrikaanse varkenspest of op tuberculose bij het vrij wild.

31/01/2020

PCCB/S3/1219397
- Bijlage 1
- Bijlage 2

- Bijlage 3

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Omzendbrief betreffende :
- het proceshygiënecriterium Salmonella spp. dat van toepassing is op karkassen van vleeskuikens en kalkoenen;
- het proceshygiënecriterium Campylobacter spp. dat van toepassing is op karkassen van vleeskuikens;
- het voedselveiligheidscriterium Salmonella enteritidis/typhimurium dat van toepassing is op vers pluimveevlees;
- de mogelijkheid van versoepelingen in de frequentie van bemonstering in “kleine slachthuizen” en “kleine uitsnijderijen”.

- Bijlage 1: Schema bemonsteringsfrequenties voor de slachthuizen en de uitsnijderijen

- Bijlage 2: printscreen

De omzendbrief legt de beschreven elementen hierboven uit.

01/01/2020

PCCB/S3/823823 
- Bijlage 1 

- Bijlage 2 

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen
- Bijlage 1 : Toelatingsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 2 : Toelatingsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 3 : Toelatingsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 4 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 5 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 6 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 7 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.

Deze omzendbrief geeft toelichting bij de implementatie van het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen.

20/12/2019

PCCB/S2/1388592
- Bijlage 1
- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

- Bijlage 5

- Bijlage 6

- Bijlage 7

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal (GRM) in slachthuizen, uitsnijderijen, productievestigingen van gehaktvlees, vleesbereidingen en vleesproducten en vleeswinkels.
Bijlage : Lijst van landen met BSE-status “verwaarloosbaar BSE-risico”, met “gecontroleerd BSE-risico” en “onbepaald BSE-risico”.

Deze omzendbrief heeft als doel de vereisten betreffende het verwijderen van gespecificeerd risicomateriaal te verduidelijken, vastgelegd door Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en van de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten of afgeleide producten.

15/10/2019

PCCB/S3/1340075

Bijlage

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Traceerbaarheid en etikettering van rundvlees

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. de specifieke traceerbaarheids-en etiketteringsregels voor rundvlees.

09/08/2019

PCCB/S3/1460489

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Omzendbrief betreffende het toekennen van een unieke stempelcode aan pluimveebedrijven voor het stempelen van eieren
Bijlage : voorbeelden
Deze omzendbrief geeft toelichting over:
- de wijze van registratie in SANITEL van pluimveebedrijven die broedeieren en consumptie-eieren produceren;
- het toekennen van de unieke stempelcode waarmee die eieren worden gestempeld (gemerkt);
- de wijze van stempelen van eieren per beslag.
22/07/2019

PCCB/S2/1583899

Bijlage

Stroomafschakelplan


Deze omzendbrief heeft tot doel het nodige te doen om ervoor te zorgen dat onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening geen negatieve invloed hebben op de voedselveiligheid.

12/11/2018 PCCB/S3/JIM/1234074

Kweken en in de handel brengen van insecten en levensmiddelen op basis van insecten voor humane consumptie


Deze omzendbrief heeft als doel de voorschriften te verduidelijken die van toepassing zijn op het kweken en in de handel brengen van insecten en levensmiddelen op basis van insecten voor humane consumptie.

05/11/2018 PCCB/S3/1158552

Wederzijdse erkenning van de Gekwalificeerde Persoon (G.P.) binnen de Benelux (Jacht)

- Bijlage 1 : formulier tot aanvraag van de erkenning G.P. en de registratie.
- Bijlage 2 :
wildhygiëneregels in de Benelux (brochure opgesteld door het secretariaat-generaal van de Benelux)

Deze omzendbrief licht de in België geregistreerde gekwalificeerde personen in over de mogelijkheid de erkenning van hun statuut te bekomen voor het Groothertogdom Luxemburg en/of Nederland en daar geregistreerd te worden als G.P. Tevens worden zij ingelicht over de te volgen procedure.

16/08/2018

PCCB/S3/KVT/878741

- Bijlage 1

- Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Bijlage 1: Beslissingsboom voor hoevezuivelproducenten om te bepalen of de operator over een toelating of een erkenning moet beschikken

Deze omzendbrief heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden die bepalen of een hoevezuivelproducent over een toelating of een erkenning dient te beschikken. Tevens wordt het toepassingsgebied van de autocontrolegidsen voor de zuivelsector kort toegelicht.

18/05/2018

Modaliteiten voor de afwijking van de stempelplicht voor kippeneieren
Bijlage 1 : Formulier voor de aanvraag tot het bekomen van een afwijking op het merken van eieren van klasse A (levering aan een pakstation in een andere lidstaat van de Europese Unie)
Bijlage 2 : Formulier voor de aanvraag tot het bekomen van een afwijking op het merken van eieren van klasse B (levering aan de levensmiddelenindustrie)

De omzendbrief geeft uitleg over de inhoud van het KB inzake handelsnormen voor eieren. Het betreft afwijkingen op de Europese verordeningen inzake handelsnormen voor eieren, onder meer afwijkingen op de stempelplicht in enkele specifieke gevallen.

06/02/2018 PCCB/S3/1419864
- Bijlage 1
- Bijlage 2
Gebruik van melkzuur in runderslachthuizen.

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de reglementaire vereisten inzake het gebruik van melkzuur in runderslachthuizen.

31/01/2018 PCCB/S3/1019324

Toegang tot slachthuizen door andere controlediensten dan het FAVV.

Deze omzendbrief heeft als doel toelichting te geven bij de na te leven hygiëneregels wanneer andere controlediensten dan het FAVV zich toegang wensen te verschaffen tot een slachthuis, ook in de gevallen waar snelheid van optreden een bepalende factor is voor het welslagen van de beoogde controle.

30/01/2018 PCCB/S3/1094135
Ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees

Deze omzendbrief heeft als doel de voorwaarden vast te stellen voor het gebruik van andere systemen dan water van 82°C voor het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees.

30/01/2018

PCCB/S3/1123560

Particuliere slachtingen.

Bijlage : schematische voorstelling opeenvolgende bestemmingen van particuliere slachtingen

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. de particuliere slachtingen.

30/01/2018

PCCB/S3/116116

- Bijlage

Vervoer van niet volledig doorkoeld varkensbloed en niet volledig doorkoelde karkassen en karkasdelen van runderen, schapen, geiten en varkens

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de praktische modaliteiten m.b.t. het vervoer van niet volledig doorkoeld varkensbloed en niet volledig doorkoelde karkassen en karkasdelen van runderen, schapen, geiten en varkens vanaf een slachthuis.

01/12/2017

PCCB/S3/TVV/387969

- Verordening (EU) 2017/1981

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild

Tijdelijk opgeschort
De toepassing van deze omzendbrief werd op 1 november 2018 tot nader order opgeschort voor wat betreft het handelsverkeer met: Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

- Bijlage 1: Frans model van verklaring GP
- Bijlage 2: Nederlands model van verklaring GP
- Bijlage 3: Luxemburgs model van verklaring GP

Deze omzendbrief heeft als doel om een afwijking in te stellen op de verplichting van een gezondheidscertificaat voor karkassen van niet-onthuid grof vrij wild dat afkomstig is van de jacht in een grensgebied en dat vervolgens wordt vervoerd naar een vrijwildbewerkingsinrichting die gelegen is op het nationaal grondgebied.

21/11/2017

PCCB/S3/KVT/1347004

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Informatie over de voedselketen (VKI) voor varkens

Bijlage 1 : tabel met opsomming van de door de varkenshouder minimaal te verstrekken informatie.
Bijlage 2 : modelformulier “voedselketeninformatie varkens”.

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. de voedselketeninformatie die door de varkenshouder aan de slachthuisexploitant moet worden aangeboden.

23/08/2017

PCCB/S3/TVV/975092

- Bijlage 1

- Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Bemonsteringsfrequentie voor gehakt vlees en vleesbereidingen en de versoepeling ervan in het kader van verordening (EG) nr. 2073/2005 voor de inrichtingen in de sector verwerking
- Bijlage 1: Microbiologische criteria voor gehakt vlees en vleesbereidingen i.k.v. de wettelijke bemonsteringsfrequentie (cfr. verordening (EG) nr. 2073/2005)
- Bijlage 2: Microbiologische criteria m.b.t. de versoepelde bemonsteringsfrequentie
- Bijlage 3: Schema bemonsteringsfrequentie


Het doel van deze omzendbrief is de aandacht te vestigen op de bemonsteringsfrequentie voor gehakt vlees en vleesbereidingen met het oog op microbiologische analyses in het kader van de verordening (EG) nr. 2073/2005 en het KB van 26 april 2009 voor de inrichtingen in de sector verwerking.

14/07/2017
Reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor landbouwhuisdieren en van bij het transport gebruikte voorzieningen in de slachthuizen.

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de reglementaire vereisten inzake het reinigen en ontsmetten van veetransportmiddelen in de slachthuizen.

02/03/2017

PCCB/S3/TVV/1033881

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Winning van sperma van fokberen in het kader van het prestatieonderzoek: uitzonderingsregeling

Deze omzendbrief heeft als doel de praktische uitvoering te verduidelijken van het artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2006 betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de productie, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma, dat betrekking heeft op het gebruik van sperma afkomstig van stamboekberen of hybride fokberen, bestemd voor de inseminatie van zeugen op een referentiebedrijf of een testbedrijf en waarvan de nakomelingen bestemd zijn om te worden afgemest in het kader van prestatieonderzoek in een selectiemesterij of in dat testbedrijf.

24/01/2017 PCCB/S2/PDW/1419860
Voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen
- Bijlage 1 : Toelatingsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 2 : Toelatingsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 3 : Toelatingsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in de nationale handel.
- Bijlage 4 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 5 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 6 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.
- Bijlage 7 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoproductieteams voor paardachtigen die actief zijn in het handelsverkeer.

Deze omzendbrief geeft toelichting bij de implementatie van het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen.

01/01/2017

PCCB/S2/BHOE/1388592
- Bijlage 1
- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

- Bijlage 5

- Bijlage 6

- Bijlage 7

Visuele keuring bij runderen jonger dan 8 maanden.

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de voorwaarden voor een op een risicobeoordeling gebaseerde vleeskeuring zonder insnijdingen (de zgn. “visuele keuring”) bij runderen tot 8 maanden oud.

09/06/2016 PCCB/S3/GDS/1340071

Verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden.

- Bijlage : Overzicht « Identificatie van in het slachthuis aangeboden paarden

Het in herinnering brengen van de verplichtingen met betrekking tot de controle van de identificatie van paarden, het beheer van de paspoorten en de microchips door slachthuisexploitanten.

11/05/2016

PCCB/S2/626734

- Bijlage

 

Hygiënevoorschriften voor de productie van vlees van konijnen

Deze omzendbrief bepaalde aandachtspunten in herinnering waarvoor het vaakst problemen worden vastgesteld tijdens audits en inspecties en waarvoor operatoren voldoende oog moeten hebben opdat hun inrichtingen aan de wettelijke voorschriften voldoen.

25/03/2016

PCCB/S3/EHC/1205855

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Controle op de kwaliteit van de rauwe melk


Deze omzendbrief heeft tot doel, de kopers van rauwe melk te herinneren aan de verplichtingen van de kwaliteitscontrole.

03/03/2016 PCCB/S3/JWS/1352818
Keuring van varkens

Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de toepassing van en de voorwaarden voor een op een risicobeoordeling gebaseerde vleeskeuring bij varkens.

15/02/2016

PCCB/S3/GDS/1152342

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten

- Bijlage 1 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor schapen en geiten, actief in de nationale handel.
- Bijlage 2 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor schapen en geiten, actief in de nationale handel.
- Bijlage 3 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor schapen en geiten, actief in de nationale handel.
- Bijlage 4 : Erkenningsvoorwaarden voor spermacentra voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.
- Bijlage 5 : Erkenningsvoorwaarden voor spermaopslagcentra voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.
- Bijlage 6 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.
- Bijlage 7 : Erkenningsvoorwaarden voor embryoproductieteams voor schapen en geiten, actief in het handelsverkeer.

Deze omzendbrief geeft toelichting bij de implementatie van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende schapen en geiten.

28/01/2016

PCCB/S2/BHOE/1338170

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

- Bijlage 5

- Bijlage 6

- Bijlage 7

Rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel.
Bijlage : Lijst van de betrokken activiteitfiches in deze omzendbrief.


De omzendbrief heeft als doel de toepassingsmodaliteiten uit te leggen van het koninklijk besluit van 07/01/2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel.

03/11/2015

PCCB/S3/EH/1260681

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Afkeuring van rundernieren
Bijlage 1 : Lijst van de gemeentes uit de Umicore-zone.

Bijlage 2 : Sanitel/Beltrace

Deze omzendbrief heeft als doel de exploitanten van runderslachthuizen te informeren over de aanpak m.b.t. het voor humane consumptie ongeschikt verklaren van rundernieren.

01/02/2015

PCCB/S3/GDS/1227561
- Bijlage 1

- Bijlage 2

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Identificatiecontroles in het slachthuis


Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. de controles die slachthuisexploitanten dienen uit te voeren inzake de identificatie van de dieren die ter slachting worden aangeboden.

01/01/2015 PCCB/S3/GDS/1237133

Noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.

01/06/2014

PCCB/S3/GDS/952588

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Verkoop van rauwe, onverpakte melk via een melkautomaat

- Bijlage : Automaten voor de distributie van rauwe, onverpakte melk: hygiënevereisten

In de omzendbrief, wil het FAVV wijzen op de hygiëne-eisen voor de melkautomaten.

23/04/2014 PCCB/S2/VCT/374206
- Bijlage

Controles van visserijproducten in de visafslagen

Deze omzendbrief heeft als doel toelichting te geven bij de verplichte controles van visserijproducten in de visafslagen: enerzijds de autocontrole door de exploitanten en anderzijds de officiële controles door het FAVV.

10/03/2014 PCCB/S2/1168818

Informatie over de voedselketen (VKI) : kalveren

- Bijlage 1 : Door de kalverhouder minimaal te verstrekken informatie

- Bijlage 2 : Modelformulier : slachtmelding

- Bijlage 3 : Modelformulier : VKI-Verklaring

- Bijlage 4 : Modelformulier : voedselketeninformatie kalveren

De omzendbrief geeft toelichting bij de reglementaire vereisten m.b.t. het verschaffen van de voedselketeninformatie door de kalverhouder aan de slachthuisexploitant.

03/11/2013

PCCB/GDS/262877

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

Bijlage 4

 

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Vachtcondities van ter slachting aangeboden dieren.
Bijlage : modelformulier voor melding aan het FAVV van veehouders die regelmatig in gebreke blijven.

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. de vachtcondities van dieren die ter slachting worden aangeboden.

02/05/2013

PCCB/S2/GDS/1044541

- Bijlage

Verbod op het filtreren van rauwe melk in melkveebedrijven

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire definitie van rauwe melk te verduidelijken, als gevolg van de ontdekking van illegale technieken door de bevoegde diensten van andere lidstaten.

18/04/2013 PCCB/S2/JWS/1038138
Correcte melding van gestorven runderen

Deze omzendbrief brengt het belang in herinnering van een correcte melding en registratie van gestorven runderen in SANITEL en bij Rendac.

18/03/2013 PCCB/S2/PDW/1021289
Certificatie van diepgevroren sperma van paardachtigen voor het intracommunautair handelsverkeer.

Bijlage 1 : Verordening (EU) Nr. 176/2010

Deze omzendbrief verduidelijkt de correcte interpretatie, wat betreft de certificatie van diepgevroren paardensperma, van Verordening (EU) Nr. 176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft spermacentra en spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor het hanteren van sperma, eicellen en embryo’s van die diersoorten.

15/03/2013

PCCB/S2/BVN/1024250

- Bijlage

Opsporing in de slachthuizen van BSE door snelle diagnostische tests.

- Bijlage 1 : Model document tot overdracht van monsters bestemd voor snelle OSE-tests naar erkend laboratorium

- Bijlage 2 : Beslissingsschema betreffende het getest karkas en de naburige karkassen in het slachthuis

- Bijlage 3 : Formulier veterinaire controle op het vervoer, het versnijden en de opslag van vlees in afwachting van de resultaten van de BSE-tests

- Bijlage 4 : Lijst van de EU-lidstaten die de toelating hebben gekregen om hun jaarlijkse programma voor toezicht op BSE te herzien

- Bijlage 5 : Hernemingslijst van de monsters voor de snelle BSE-test bij runderen opgestuurd naar het erkend laboratorium (LAB I 501-F004a)

De omzendbrief verduidelijkt de instructies betreffende de toepassing van verordening (EG) nr. 999/2001 inzake het actief epidemiologisch toezicht op BSE in de slachthuizen bij runderen door middel van snelle diagnostische tests.

01/01/2013

PCCB/S2/PDW/692911

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

- Bijlage 5

 

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Informatie over de voedselketen (VKI) voor runderen, schapen en geiten

Bijlage 1 : tabel met opsomming van de door de rundveehouder minimaal te verstrekken informatie.
Bijlage 2 : tabel met opsomming van de door de schapen- en/of geitenhouder minimaal te verstrekken informatie.
Bijlage 3 : modelformulier “voedselketeninformatie runderen”.
Bijlage 4 : modelformulier “voedselketeninformatie schapen en geiten”.

Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. de voedselketeninformatie die door de veehouder (runderen, schapen, geiten) aan de slachthuisexploitant moet worden aangeboden.

21/12/2012

PCCB/S2/GDS/975157

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

Informatie over de voedselketen (VKI) : paardensector 

- Bijlage 1 :Door de paardenhouder minimaal te verstrekken informatie

- Bijlage 2 :Modelformulier : voedselketeninformatie paarden

De omzendbrief geeft toelichting bij de reglementaire vereisten m.b.t. het verschaffen van de voedselketeninformatie door de paardenhouder aan de slachthuisexploitant.

22/10/2012

PCCB/S2/GDS/242709

- Bijlage 1
- Bijlage 2

Productiedatum en datum van invriezing van bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Deze omzendbrief geeft duiding bij de reglementaire vereisten m.b.t. de mededeling van de productiedatum en de datum van invriezing van bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

06/08/2012

PCCB/S2/GDS/881540

 

Traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Deze omzendbrief vestigt de aandacht op de reglementaire vereisten m.b.t. de documenten die om traceerbaarheidsredenen vereist zijn bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

01/07/2012 PCCB/S2/GDS/891700

Aanbieden van dieren in het slachthuis


Deze omzendbrief vestigt de aandacht op de gevolgen van het aanbieden van levende dieren in het slachthuis : dieren die voor de slacht bij het slachthuis worden aangeboden, moeten in de regel daar worden geslacht.

04/06/2012

PCCB/S2/GDS/863436

Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie

Informatie over de voedselketen (VKI) : lagomorfen

- Bijlage 1 : Door de houder van lagomorfen minimaal te verstrekken informatie

- Bijlage 2 : VKI-formulier voor lagomorfen

- Bijlage 3 : Instructies aan de houders van lagomorfen ter invulling van het VKI-formulier – lagomorfen

Deze omzendbrief betreft de modaliteiten van de VKI voor de lagomorfen.

12/12/2011

PCCB/S2/786988

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

Registratie van in de aquacultuursector actieve operatoren en de voorwaarden voor toelating/erkenning van de voorzieningen

- Bijlage 1 : FAQ versie van 19/04/2011

- Bijlage 2 : Lijst van FAVV-codes voor activiteiten die verband houden met de sector aquacultuur en visserij

- Bijlage 3 : KB van 9/11/2009 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren

Bijlage 4 : Overzicht van de eisen voor registratie, toelating en erkenning en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan

De omzendbrief beschrijft de voorwaarden voor toelating/erkenning van de voorzieningen en van de procedure voor het indienen van een aanvraag om toelating/erkenning.

01/12/2011

PCCB/S2/781508

- Bijlage 1

- Bijlage 2

- Bijlage 3

- Bijlage 4

Verplichting van de slachthuizen om slachtgegevens elektronisch te registreren via Beltrace met het oog op de toepassing van het koninklijk besluit van 10/11/2005 betreffende de retributies

Deze omzendbrief trekt de aandacht van de exploitanten van slachthuizen te vestigen op hun wettelijke verplichting inzake de registratie van slachtgegevens in het geïnformatiseerd systeem Beltrace. Ze informeert de sector eveneens omtrent de sancties die zullen genomen worden indien geen, onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt worden in het geïnformatiseerd register.

20/09/2011

PCCB/S6/744561

Verordening (EG) nr. 10/2011 van de Commissie van 14/01/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (PIM)

- Bijlage 1 : Verordening (EG) nr. 10/2011

De omzendbrief licht de nieuwe reglementering toe.

31/05/2011

PCCB/S3/662562

- Bijlage 1

 

Verplichting voor de slachthuizen om de elektronische voedselketeninformatie (eVKI) te registreren via Beltrace

Deze omzendbrief trekt de aandacht van de exploitanten van de slachthuizen te vestigen op hun wettelijke verplichting om de voedselketeninformatie (VKI) via de geïnformatiseerde Beltracetoepassing te registreren vanaf 31 maart 2011, wanneer deze door de veehouders elektronisch wordt bezorgd.

28/03/2011

PCCB/S6/641883

Afdrukken van het identificatiemerk op de sluitbanden van verpakkingen met versneden vlees of slachtafval

Deze omzendbrief heeft tot doel het gebruik toe te laten van sluitbanden waarop reeds het voorafgeprinte identificatiemerk is aangebracht i.p.v. een etiket op de verpakkingen van versneden vlees van pluimvee.

22/11/2010 PCCB/S2/569019

Bijkomend administratief onderzoek bij de aanvraag voor een toelating als “koper van melk (koemelk)”

Vooraleer een toelating als “koper van melk (koemelk)” uit te reiken, start het FAVV, vanaf 1 juli 2010, een bijkomend administratief onderzoek, met als doel na te gaan indien bepaalde punten van het MB van 01/02/2007 werden gerespecteerd.

28/06/2010

PCCB/S2/VCT/494929

Toelichting bij de Europese verordeningen "handelsnormen eieren"

Het document geeft gestructureerde uitleg bij de Europese verordeningen inzake handelsnormen voor eieren.

07/07/2008

Document

Toelichting bij de bedrijfsgeassisteerde keuring 02/04/2008 Document

Sperma van stamboekberen : uitzonderingsregeling

Deze omzendbrief heeft als doel de praktische uitvoering te verduidelijken van het artikel 4 van het K.B. van 06/10/2006 betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de productie, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma

23/03/2007

Koudebehandeling van gortig vlees.

Deze omzendbrief legt uit wat er dient te gebeuren met vlees dat geïnfesteerd is door cysticercen (larven van lintwormen).

11/01/2006 PCCB/S2/GDS/116162

Tijdelijke opslag van huiden afkomstig van runderen in afwachting van het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest

Deze omzendbrief legt de modaliteiten vast voor het officieel toezicht door het FAVV op huiden afkomstig van runderen waarbij BSE wordt opgespoord en die, vooraleer het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest bekend is, tijdelijk worden opgeslagen buiten het slachthuis of het categorie 1-verwerkingsbedrijf waar ze zijn voortgebracht, in afwachting van hun levering aan een technisch bedrijf (leerlooierij of andere).

04/01/2005 PCCB/S2/MGX/PPS/CKS/
81866
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.10.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet