Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Diergeneesmiddelen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Diergeneesmiddelen en antibioticaresistentie 

De strijd tegen antibiotica-resistentie : Algemene en praktische informatie

Nuttige links


Wetgeving diergeneesmiddelen

Koninklijk besluit van 21/07/2016 (PDF) betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren

(Nummer NUMAC -  2016024152 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Het K.B. van 21/07/2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29/07/2016. Het treedt in voege op 08/08/2016.


Dit K.B. vervangt het K.B. van 23/05/2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren.

Dit K.B. moderniseert het wettelijk kader en maakt heel wat administratieve vereenvoudigingen mogelijk bij het gebruik van diergeneesmiddelen. Het ondersteunt ook het beleid inzake problematiek van de antibioticaresistentie. Meer details vindt U in de hiertoe opgestelde brochure (zie hieronder).
Gebruik en beheer van diergeneesmiddelen

  Praktijk
   
 
Controlemaatregelen (H/R statuut)

Het koninklijk besluit van 27/02/2013  betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten werd op 25/03/2013  gepubliceerd. (Nummer NUMAC – 2013018154 - voor de gecoördineerde wetgeving)

 

Dit K.B. vervangt het K.B. van 08/09/1997 betreffende maatregelen inzake de verhandeling van landbouwdieren, ten aanzien van bepaalde stoffen of residuen daarvan met pharmacologische werking en het ministerieel uitvoeringsbesluit waarbij het systeem van H en R-statuten het licht zag.

Het oude systeem werd gewijzigd zodat het mogelijk wordt een geleidelijke aanpak in te voeren die rekening houdt met de ernst van de vastgestelde overtreding. Dit nieuwe systeem, "versterkte controle" genaamd, bevat bijkomende controlemaatregelen met als doel zich ervan te verzekeren dat de reglementering voortaan door de operator wordt nageleefd.

Het koninklijk besluit is van toepassing op alle voedselproducerende diersoorten en hun dierlijke producten. Het kan in 4 luiken worden onderverdeeld :

 • Luik 1 : de maatregelen ten opzichte van dieren die een illegale behandeling hebben ondergaan en de voorwaarden voor verhandeling van dieren die een legale behandeling hebben ondergaan waarvan de wachttijd niet verstreken is ;
 • Luik 2 :  de uitvoering van een enquête en het nemen van monsters nadat de (fysieke) aanwezigheid van niet-toegestane stoffen of residuen van niet-toegestane stoffen zijn aangetoond. Echter dit deel is van toepassing zonder afbreuk te doen aan de specifieke voorschriften bepaald in de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking ;
 • Luik 3 : de principes van de versterkte controle en de omschrijving van de toe te passen maatregelen al naargelang van de soort vaststelling ;
 • Luik 4 : het principe van de beroepsprocedure en de werking van de evaluatiecommissie.

Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het K.B. van 27/02/2013 betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten

Aantal te nemen monsters

Het aantal te nemen monsters in het kader van de opvolging van een niet-conform resultaat zoals bepaald bij het K.B. moet statistisch representatief zijn. Daarom zal men zich baseren op de richtlijnen van de Codex Alimentarius (CAC/GL 71-2009 Richtlijnen Codex voor het uitwerken en uitvoeren van een nationaal regulerend bewakingsprogamma voedselveiligheid met betrekking tot de risico's in samenhang met het gebruik van diergeneesmiddelen bij voedselproducerende dieren - Bijlage B, punten 6 tot 9)

Aangezien het om een verdachte monsterneming gaat, bedraagt het aantal te nemen monsters minimum 6 en maximum 30 monsters per lot. Een lot is een groep dieren of een hoeveelheid identificeerbare dierlijke producten met gemeenschappelijke kenmerken.

Drempelwaarde

Dit is de concentratie van residuen boven welke een natuurlijke oorsprong kan worden uitgesloten.

De drempelwaarden zijn vastgesteld :

 • door de Europese referentielaboratoria ;

 • door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV ;

 • of in voorkomend geval, op basis van de wetenschappelijke gegevens geëvalueerd door het FAVV.

Drempelwaarden van toepassing

 

Concentratie

Matrix

Soorten/categorieën van dieren

Datum van toepassing

Vastgesteld door

Prednisolone

5 ppb

Urine

Runderen

09/11/2011

Europees referentielaboratorium - RIKILT

Thiouracil

100 ppb1

Urine

Runderen

 

Wetenschappelijk Comité

Sneladvies 12-2011

1 Concentratie tussen 10 en 100 ppb : grondig onderzoek en afname van bijkomende stalen

De strijd tegen antibiotica-resistentie : Algemene en praktische informatie

  Publiek rapport "Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België in 2016"
   

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een problematiek die wereldwijd wetenschappers, beleidsmakers en alle stakeholders betrokken bij de humane en dierengeneeskunde bezig houdt. Het verwerven van resistentie door micro-organismen ten opzichte van antibiotica kan hun bestrijding in meer of mindere mate bemoeilijken en in sommige gevallen zelfs zeer problematisch maken.

   
 

Het convenant voor de vermindering van het gebruik van antibiotica, ondertekend door Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid, en Willy Borsus, Minister van Landbouw, en de verschillende partners die betrokken zijn bij het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde (landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen, vereniging van de geneesmiddelenindustrie, vereniging van de veevoederfabrikanten, beheerders van lastenboeken, dierengezondheidsorganisaties, …) beoogt een reductie met 50% van het gebruik van antibiotica in het algemeen, en met 75% voor wat de kritische antibiotica betreft, tussen 2011 en 2020. Dit stemt overeen met de reductiedoelstellingen van AMCRA. Deze overeenkomst maakt deel uit van het "One health"- kader met als doel de betrokken partners te steunen in het behalen van de doelstellingen.

Convenant (PDF) tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector.

 • Bijlage 1 (PDF) : AMCRA 2020 plan
 • Bijlage 2 (PDF) : Taakverdeling met betrekking tot de datacollectie, analyse en rapportering
 • Bijlage 3 : Berekeningswijze voor de terugkoppeling van de resultaten aan de belanghebbenden
  • Deel 1 (PDF) – De principes van de analyse en de rapportering
  • Deel 2 (PDF) – Analyse en rapportering antibioticagebruik van de veehouders
  • Deel 3 (PDF) – Analyse en rapportering van het voorschrijven/verschaffen/toedienen van antibiotica door dierenartsen
 • Bijlage 4 (PDF) : Verbintenissen Overheid en sectoren voor het behalen van de reductiedoelstellingen
   
 

Publicatie

   
 

Voorzichtig gebruik van antibiotica

Welke antibiotica bij voorkeur (niet) gebruiken:

   
 

Persberichten

 


Nuttige documenten en links

 • BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie)
 • FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)
 • Amcra (Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals)
  AMCRA wordt gefinancierd door de overheid (70% verdeeld over het FAVV en FAGG) en de sector.Via dit kenniscentrum wordt aan sensibilisering gedaan van de landbouwers en de dierenartsen, wordt de situatie in kaart gebracht en worden gidsen voor het verantwoord antibioticumgebruik opgesteld.

  Het AMCRA geeft ook adviezen over hoe men het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde kan laten dalen door meer in te zetten op preventieve maatregelen zoals vaccinatie, betere voeding, goede hygiëne, bioveiligheid,…

 • Belvet-Sac (Belgian Veterinary Surveillance of Antimicrobial Consumption)
  BelVet-Sac is een consortium dat opgericht werd onder de vleugels van het Belgian Antibiotic Policy Coordinating Committee (BAPCOC). BelVet-Sac heeft een surveillance opgezet om de nationale consumptie van antibiotica bij dieren te registreren.
 • Meer weten over wat de OIE doet in de strijd tegen antibioticaresistentie
 • Focus op antibioticaresistentie


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.01.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet