www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL 

Uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk (VK): Plantaardige sector Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.02.2021

1. Definities

2. Fytosanitaire controle

3. Handelsnormcontrole

4. Voeding van plaantaardige oorsprong   

5. Invoer in het VK na doorvoer via de EU

* * *


1. Definities


Plant: elke levende plant (inclusief schimmel of boom) of levend deel van een plant (inclusief een levend deel van een schimmel of een struik)

Plantaardig product: product van plantaardige oorsprong, onbehandeld of heeft slechts een eenvoudige behandeling ondergaan, inclusief hout en schors.

2 Fytosanitaire uitvoercontroles

2.1 Wetgeving (draft)

The Plant Health (Amendment, etc.) (EU exit) Regulations 2020: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1482/contents/made

The Plant Health (Phytosanitary conditions) (EU exit) Regulations 2020: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1527/contents/made

2.2 Hoog-risico-planten en plantaardige producten

In het VK  geldt er een invoerverbod voor hoog-risico-planten en plantaardige producten in afwachting van een risico-evaluatie. Dit invoerverbod geldt voorlopig niet voor EU-landen. De lijst van hoog-risico-planten en plantaardige producten kan geraadpleegd worden via: https://www.gov.uk/guidance/smarter-rules-for-safer-food-how-to-import-from-third-countries#high-risk-plants

2.3 Gereglementeerde planten en plantaardige producten

 • Welke planten?

De controles op de fytosanitaire invoereisen zullen vanaf 1 januari 2021 in 3 fasen uitgebreid worden naar alle gereglementeerde planten en plantaardige producten:

Datum
Welke gereglementeerde planten en plantaardige producten ?
Vanaf 01/01/2021

Planten en plantaardige producten met hoge prioriteit

 • Alle planten voor opplant
 • Consumptie- en pootaardappelen
 • Gebruikte landbouw- en bosbouwmachines
 • Zaden, hout, schors, boomstammen en takken van welbepaalde planten- en boomsoorten. Een lijst van de betrokken planten- en boomsoorten wordt weergegeven in dit document.
Vanaf 01/04/2021

Gereglementeerde planten en plantaardige producten:

 • Planten en plantaardige producten met hoge prioriteit
 • Wortel- en knolgewassen
 • Vruchten, andere dan diepgevroren vruchten en de vruchten die vermeld zijn bij de uitzonderingen
 • Snijbloemen
 • Granen en zaden
 • Bladgroenten (andere dan diepgevroren)

De gereglementeerde goederen die moeten aangemeld worden staan vermeld in dit document.

Vanaf 01/07/2021

De gereglementeerde planten en plantaardige producten zullen extra documenten- en fysieke controles ondergaan

 • Welke documenten zijn nodig om planten en plantaardige producten binnen te brengen in het VK?

De gereglementeerde planten en plantaardige producten moeten vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat. Een fytosanitair certificaat is een officieel document waardoor het exporterende land verklaart dat de zending geïnspecteerd werd, voldoet aan de fytosanitaire eisen van het invoerende land en bijgevolg vrij is van de gereglementeerde organismen van het invoerende land.

Het fytosanitair certificaat kan aangevraagd worden bij de Lokale Controle-eenheid,  dit minstens 48u op voorhand weekends en feestdagen uitgezonderd. Contactgegevens LCE’s: http://www.favv.be/professionelen/contact/lce/

Meer info: omzendbrief PCCB/S4/1604537

Zendingen van fruit en groenten moeten ook vergezeld zijn van een normcontrolecertificaat (zie rubriek “handelsnormcontrole)

De zending moet vooraf aangemeld worden door de Britse invoerder bij het APHA (Animal Plant Health Agency) via de IT-applicatie PEACH (Procedure for Electronic Application for Certificates from the Horticultural Marketing Inspectorate). Het fytosanitair certificaat is vereist om de zending aan te melden via PEACH; voor Roll-on Roll-off  vracht en luchtvracht dient de vooraanmelding minstens 4u voor aankomst te gebeuren, voor andere transportmiddelen één dag voor aankomst in het VK.

 • Uitzonderingen:

Een fytosanitair certificaat is nodig:

Vanaf 01/04/2021 voor:

  • Vast brandstofhout van houtsoorten die niet vermeld zijn bij de planten en plantaardige producten met hoge prioriteit (de zending moet wel vooraf worden aangemeld voor invoer)

Vanaf 01/07/2021 voor:

  • Vruchten van:

Botanische naam

Algemene naam

Actinidia sp. Lindl

Kiwi

Citrus sp. L

Citrus

Fortunella sp. Swingle

Kumquat

Poncirus L. Raf

Wilde citroen

Diospyros sp. L

Kakifruit

Gossypium spp.

Katoenplant

Mangifera sp. L.

Mango

Passiflora sp. L

Passiefruit

Psidium sp

Guave

  • Bladeren van:

  Citrus sp. (citrus)

  Murraya spp.

Volgende vruchten zijn vrijgesteld van invoercontroles en kunnen zonder fytosanitair certificaat binnengebracht worden in het VK:

Botanische naam

Algemene naam

Ananas comosus

Ananas

Cocos nucifera L

Kokosnoot

Durio zibethinus Murray

Doerian

Musa

(bak)banaan

Phoenix dactylifera L

Dadel

Fruit en groenten die bewerkt en verpakt zijn (bv. versneden soepgroenten, geraspte wortels, …) kunnen zonder fytosanitair certificaat ingevoerd worden.

 • Wat houdt een invoercontrole in?

Een invoercontrole door de Britste autoriteit bestaat uit drie  delen:

  • Een documentencontrole: waarbij onder meer geverifieerd wordt of een origineel fytosanitair certificaat de zending vergezeld;
  • Een identiteitscontrole: een visuele controle van de zending waarbij geverifieerd wordt of de inhoud ervan overeenstemt met de informatie op het fytosanitair certificaat en andere begeleidende documenten. Hierbij wordt o.a. gekeken naar containernummer, nummers van de verzegeling, land van oorsprong, productomschrijving en aantal verpakkingseenheden;
  • Een fysieke controle: dit omvat een visuele controle van de goederen en indien nodig wordt een monster genomen voor verdere analyse om na te gaan of de planten, plantaardige producten of ander materiaal vrij zijn gereglementeerde organismen.

Deze invoercontrole is betalend. De vergoeding zal geïnd worden vanaf 1 april 2021. Voor de documenten- en identiteitscontrole wordt £10,51 aangerekend. De vergoeding voor de fysieke controle is afhankelijk van de planten en plantaardige producten die ingevoerd worden en kan geraadpleegd worden in Schedule 1 via: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1257/regulation/3/made

Meer info: https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk#inspection-fees

 • Op welke locatie gebeurt de invoercontrole?

Vanaf 01/07/2021 zal de documenten-, identiteits- en fysieke controle gebeuren in de grenscontrolepost. Link: Lijst GCPs VK

Tot 01/07/2021 kan de documentencontrole gebeuren in de grenscontrolepost of op een geregistreerde plaats van bestemming; de identiteits- en fysieke controle gebeuren op een geregistreerde plaats van bestemming.

Hoe kan een invoerbedrijf zich registreren als plaats van bestemming?

 • Het invoerbedrijf registreert zich als professionele ondernemingbij APHA voor planten en plantaardige producten of bij de Forestry Commission voor hout en houtproducten
 • Registreer de bedrijfsruimten via volgende formulieren:

APHA: place of destination registration form

Forestry Commission : https://www.gov.uk/government/publications/register-a-place-of-destination

Aan welke voorwaarden moet het invoerbedrijf voldoen om als plaats van bestemming dienst te doen?

 • 1. Transport en opslag

De invoerder zorgt ervoor dat tijdens het transport naar en opslag op de plaats van bestemming de zending:

- niet beschadigd wordt of de verpakking ervan gewijzigd wordt;

- gesloten en verzegeld is om het risico op besmetting te beperken.

De zending mag de plaats van bestemming niet verlaten voordat de bevoegde autoriteit beslist heeft dat de documenten-, identiteits- en fysieke controle gunstig is.

De inspecteurs moeten toegang hebben tot een veilige, afgesloten omgeving om hun inspectie uit te voeren.

De invoerder of een medewerker ervan moet aanwezig zijn om de zending aan te bieden voor inspectie.

 • 2. Uitrusting

Afhankelijk van het volume en producttype dat zal geïnspecteerd worden, moet de bedrijfsruimte over de nodige faciliteiten/uitrusting beschikken oa:

-apparatuur om de gereglementeerde producten te laden en te lossen

-inspectietafel

-voldoende licht

-toegang tot sanitaire voorzieningen (incl. voor het wassen van de handen)

-voor bosbouwzendingen:apparatuur om de concentratie restgas te verifiëren alvorens de controle aan te vatten

 • Wat mag er in de handbagage ?

Vanaf 1 januari 2021 dienen planten en plantaardige producten met hoge prioriteit (zie rubriek “gereglementeerde planten en plantaardige producten”) die aanwezig zijn in de handbagage ook vergezeld te zijn van een fytosanitair certificaat (bv. een rozenplant in een pot). Deze goederen kunnen bij aankomst onderhevig zijn aan een controle. Het betreft niet enkel de handbagage van reizigers maar eveneens van bestuurders (en hun begeleiders) van internationaal opererende vervoermiddelen (vrachtwagen, trein, …).

2.4 VK-plantenpaspoort

Vanaf 1 januari 2021 kunnen bepaalde delen van het VK-grondgebied niet meer aangeduid worden als een EU-beschermde zone. Planten en plantaardige producten dienen aan specifieke voorwaarden te voldoen en vergezeld te zijn van een ZP-plantenpaspoort (ZP: Zona Protecta) alvorens ze kunnen binnengebracht worden in zo’n beschermde zone.

Het VK zal de bioveiligheidsgaranties die een beschermde zone gaf handhaven door:

 • bepaalde schadelijke organismen aan te duiden als quarantaine-organismen:

Fytopathogenen (organismen schadelijk voor planten) die in het volledige VK afwezig zijn en die vόόr de Brexit niet mochten binnengebracht worden in een beschermd gebied van het VK worden opgenomen in de lijst van quarantaine-organismen (annex 2 – part A van de Plant Health (Phytosanitary conditions) (EU Exit) Regulations 2020). .

 • het aanduiden van ziektevrije gebieden (Pest Free Area, PFA).

Voor fytopathogenen die afwezig zijn in een deel van het VK worden ziektevrije gebieden aangeduid.

De ziektevrije gebieden zijn vermeld in bijlage 3  van de Plant Health (Phytosanitary conditions) (EU Exit) Regulations 2020. Een VK plantenpaspoort zal nodig zijn om de gereglementeerde planten en plantaardige producten in te voeren in of te verplaatsen binnen de ziektevrije gebieden van het VK.

Bepaalde planten en plantaardige producten zullen, vanaf 1 januari 2021, ook een VK-plantenpaspoort nodig hebben om ze na invoer verder te transporteren van de geregistreerde plaats van bestemming naar een andere locatie in het VK indien:

 • De goederen verplaatst worden naar een andere professionele operator
 • De goederen verkocht worden aan de eindgebruiker via een overeenkomst op afstand bv.-online verkoop
 • De goederen worden verplaatst naar eigen bedrijfsruimten die zich op meer dan 10 mijl bevinden van de plaats van bestemming
 • De fytosanitaire status van de zending wijzigt (bv. de planten konden uitgroeien, 2 planten werden samengevoegd in dezelfde pot°

De planten en plantaardige producten die een  VK-plantenpaspoort nodig hebben zijn vermeld in bijlage  13 van de Plant Health (Phytosanitary conditions) (EU Exit) Regulations 2020.

2.5 Houten verpakkingsmateriaal

Vanaf 1 januari 2021 moet het houten verpakkingsmateriaal (verpakkingsdozen, kratten, paletten, stuwhout) voldoen aan de ISPM 15 internationale standaard, het moet namelijk een hittebehandeling hebben ondergaan en voorzien zijn van het ISPM 15-merkteken. Het is mogelijk dat houten verpakkingsmateriaal wordt gecontroleerd bij de invoer in het VK.
Meer info: http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/planten/_documents/2017-06-12_berichtverpakkingshout_NL_Final_juin2017.pdf

2.6 Pre-uitvoercertificaat

Het fytosanitair uitvoercertificaat kan worden afgeleverd indien de bevoegde overheid (het FAVV) over officiële informatie beschikt waardoor hij kan oordelen of de zending aan de fytosanitaire invoereisen van het derde land voldoet. Bepaalde fytosanitaire invoereisen kunnen niet gecontroleerd worden tijdens de exportcontrole van de zending (bv. er wordt geëist dat tijdens het groeiseizoen de planten geïnspecteerd werden).

Indien de beschikbare officiële informatiebronnen (EU-wetgeving, plantenpaspoort, eventueel bedrijvenlijsten op de website van een bevoegde overheid) onvoldoende zijn om de invoervoorwaarden te certificeren dient de noodzakelijke fytosanitaire informatie tussen de bevoegde overheden uitgewisseld te worden via een geharmoniseerd document m.n. het pre-uitvoercertificaat.

Meer informatie omtrent het pre-uitvoercertificaat: http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/
omzendbrieven/_documents/20200224_Omzendbriefpre-uitvoercertificaten_V5_clean.pdf

 

3. Handelsnormcontroles:

Alle groenten en fruit uit het toepassingsgebied van verordening (EU) nr 543/2011 en die vers (gekoeld inbegrepen) verhandeld worden, dienen bij in- en uitvoer ter controle aangemeld te worden bij het FAVV. De producten die moeten aangemeld worden, evenals de wijze waarop het aanmeldingsformulier dient ingevuld te worden kan geraadpleegd worden in de omzendbrief PCCB/S1/LSW/597024

Bij invoer van groenten en fruit in het VK zal bij een deel van de zendingen gecontroleerd worden of ze voldoen aan de handelsnormen van het VK.

EU-lidstaten zullen een aanvraag kunnen indienen om de status van erkende inspectiedienst (GB Approved Inspection Services, AIS) te bekomen. De aanvraagprocedure zal zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden. Zendingen afkomstig van landen met een AIS-status zullen niet systematisch een handelsnormcontrole ondergaan maar een klein deel van de zendingen zal ad random voor inspectie geselecteerd worden.

4. Voeder van plantaardige oorsprong

Vanaf 1 april 2021 dienen hoog-risico levensmiddelen en diervoeder van niet-dierlijke oorsprong aangemeld te worden via IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System).

Vanaf 1 juli 2021 moet de vooraanmelding minstens één werkdag voor aankomst van de zending te gebeuren. De zending moet ingevoerd worden via een grenscontrolepost (GCP) waar een documentencontrole, en eventueel een overeenstemmings- en fysieke controle zal uitgevoerd worden. Link: Lijst GCPs VK

Niet-Europese producten met een hoog risico, die geen EU invoercontrole hebben ondergaan (doorvoer), moeten aan de autoriteiten worden aangemeld via het IPAFFS vanaf 1 januari 2021. De zending dient via een GCP worden ingevoerd. Meer informatie over hoog-risicoproducten kan geraadpleegd worden op volgende link: high risk products

5. Invoer in het VK na doorvoer via de EU

Momenteel is de EU niet verplicht om systematisch controles uit te voeren op gereglementeerde planten afkomstig van derde landen met als eindbestemming een derde land. In het no-deal scenario zullen deze zendingen in het VK behandeld worden als zendingen afkomstig van derde landen en gecontroleerd worden in erkende inspectieplaatsen.

Elke zending moet vooraf aangemeld worden via de IT-applicatie PEACH alvorens ze kan ingevoerd worden in het VK:

- een zending per luchtvracht dient 4 werkuren voor landing aangemeld te worden

- een zending die via een andere weg dan luchtverkeer wordt ingevoerd dient 3 werkdagen vooraf aangemeld te worden

Kennisgeving van het VK (EN):

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/925140/BordersOpModel.pdf

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021#imports-with-eu-plant-passports-from-1-january-2021

https://www.gov.uk/guidance/fresh-fruit-and-vegetable-marketing-standards-from-1-january-2021

https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021

 

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Algemene info: Contactcenter Brexit - Via het online formulier of via email brexit@favv.be
Tel.: 02/211 98 98 - Maandag tot en met vrijdag, van 9u tot 12u en14u tot 16u30.
Specifieke technische info:  Lokale controle-eenheden (LCE) van het FAVV