www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL  Uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk (VK): Dierlijke sector Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.11.2020

Definities

Levende dieren: dieren die om commerciële redenen worden uitgevoerd.

Levende producten: sperma, embryo’s, eicellen, broedeieren

Producten van dierlijke oorsprong: producten bestemd voor menselijke consumptie

Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor menselijke consumptie

Samengestelde producten: voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen die zowel verwerkte producten van dierlijke oorsprong als producten van plantaardige oorsprong bevatten, met inbegrip van levensmiddelen waarbij de verwerking van het primaire product een integrerend deel van de productie van het eindproduct vormt

Controle bij invoer in het VK

De procedure die het VK zal toepassen tijdens de verschillende fases is weergegeven in de openingspagina.

De invoervoorwaarden zijn nog niet bekend. Uit de al bekende gezondheidscertificaten (handelsdocumenten) voor invoer kan men afleiden dat de voorwaarden nagenoeg identiek zijn aan deze die de EU oplegt aan andere derde landen.

Er zijn tot op heden nog geen wetteksten beschikbaar. Onderstaande informatie kan dus nog aan wijzigingen onderhevig zijn.

Ook het al dan niet gebruik van TRACES NT en de eventuele modaliteiten is nog niet helder.

Levende dieren en levende producten

Levende dieren en levende producten dienen vanaf 1/1/2021 vergezeld te gaan van een door het VK opgelegd gezondheidscertificaat (EHC). Deze zijn terug te vinden via deze link

De VK invoerder moet zich registreren in het IPAFFS om de vooraanmelding te doen. Na de vooraanmelding ontvangt de invoerder eveneens een uniek aanmeldingsnummer (UNN) dat moet overgemaakt worden aan de uitvoerder. Dit UNN moet immers op het gezondheidscertificaat worden aangebracht.

De documentaire controle gebeurt vanop afstand en de identiteits- en fysieke controle gebeuren op bestemming op basis van het risico.

Vanaf 1/7/2021 zullen levende dieren en levende producten moeten binnenkomen via een punt van binnenkomst waar zich een GCP bevindt passend voor de aangevoerde levende dieren en levende producten. Alle controles gebeuren nu in de GCP. Lijst met VK GCP

Dierlijke bijproducten al dan niet bestemd voor voeder

Dierlijke bijproducten worden onderverdeeld in hoog en laag risico producten. Categorie 1 & 2 zijn hoog risico DBP. Categorie 3 DBP zijn laag risico behalve de verwerkte dierlijke eiwitten. Zie deze link.

Voor categorie 1 en 2 materiaal moet voorafgaand aan de uitvoer een vergunning voor de invoer in het VK worden aangevraagd bij Defra.

Vanaf 1/1/2021 moeten bovengenoemde producten worden vergezeld van een passend handelsdocument.  

De VK invoerder moet zich registreren in het IPAFFS om de vooraanmelding te doen.

Producten van dierlijke oorsprong bestemd voor voeding

 

Zie levensmiddelen

 

Niet-EU landen

Levende dieren en producten van dierlijke oorsprong afkomstig uit niet-EU landen maar die overgeladen of doorgevoerd worden over het grondgebied van de EU dienen door de VK invoerder aangemeld te worden via IPAFFS aan de grenscontrolepost dat aangewezen is voor controle van het levende dier of het product van dierlijke oorsprong

Kennisgeving van het VK (EN)

Dieren en dierlijke producten

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Algemene info: Contactcenter Brexit - brexit@favv.be
Specifieke technische info:  Lokale controle-eenheden (LCE) van het FAVV