www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL 

Actualiteit in België Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.01.2019

Sinds 13 september 2018 werden bij 345 everzwijnen aangetroffen in de regio van Etalle in de provincie Luxemburg besmettingen ontdekt met Afrikaanse varkenspest.

De activiteiten van de verschillende bevoegdheidsniveaus werden gecoördineerd om de mogelijke verspreiding van het virus via wilde everzwijnen en naar varkenshouderijen te voorkomen. De bevoegdheden zijn immers verdeeld tussen de gewesten voor wat betreft de wilde dieren en het FAVV voor wat betreft de gehouden varkens.

Er werd op 14 september rond de besmettingen door het FAVV en het Waals gewest samen een besmette zone afgebakend.

Besmette zone

In deze zone werden er maatregelen genomen, zowel voor wilde everzwijnen als voor gehouden varkens.

Alle gedomesticeerde varkens werden tussen 29 september en 2 oktober 2018 geruimd ten gevolge van een beslissing van de federale Minister van Landbouw Mr Denis Ducarme. De herbevolking van de bedrijven in deze zone is tot nader order verboden.

Om de Europese wetgeving te respecteren werd in overleg met de Europese Commissie de besmette zone herzien en vervangen door twee aparte zones: een zone I en een zone II.

.

De zone II, de zone waar de besmette everzwijnen zich bevinden, is geheel gelegen in de oude besmette zone.

De zone I is een bufferzone die de zone II vollledig omringt en die een deel van de oude besmette zone (=zone I zuid) bevat alsook een nieuwe zone ten noorden van de besmette zone (=zone I noord).

In deze zones I en II zijn maatregelen van toepassing voor zowel everzwijnen als gedomesticeerde varkens, in overeenstemming met de Europese wetgeving.

De maatregelen voor de everzwijnen en alle activiteiten in de bossen die het Waals gewest genomen heeft kunnen op de volgende link geraadpleegd worden: http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine

Wat betreft de gedomesticeerde varkens zijn er in feite alleen maatregelen van toepassing in de zone I noord gezien de varkens in de zone II en de zone I zuid (oude besmette zone) reeds geruimd werden en herbevolking verboden is. In de huidige situatie is er geen sprake van ruiming van gedomesticeerde varkens in de zone I noord. De maatregelen voor de varkens kan u raadplegen onder de rubriek "Maatregelen en preventie".

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV